Ústav české literatury a komparatistiky FF UK obdržel cenu The Czech National CEEPUS Office Prize za rok 2015

CEEPUS_ceny_2016_Brno_71

26. května 2016 ocenila Česká Národní kancelář CEEPUS nejlepší projekty univerzitních sítí za uplynulý akademický rok. Letos získalo ocenění celkem šest vysokoškolských pracovišť z pěti českých univerzit. V síti AT12 (Language and literature in a Central European context) získal ocenění Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Katedra nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Výměnný program CEEPUS mnozí pedagogové a zejména studenti preferují proto, že má ve srovnání například s Erasmem poměrně jednoduchou administrativu. S jeho organizací pracovníkům ústavu pomáhají pracovníci zahraničního oddělení FF UK (rezervace ubytování, dokumenty ke studiu a pobytu v Praze, výplata stipendií).

Do sítě Language and Literature in a Central European Context  je zapojeno 17 středoevropských univerzit a 20 organizačních jednotek. Tato síť s centrálou ve Vídni byla původně vytvořena pro spolupráci středoevropských ústavů nederlandistiky. Účastnilo se jí také Oddělení nederlandistiky v Ústavu germánských studií FF UK. Později byla síť rozšířena i na jiné jazyky a literatury, zejména slovanské, a proto je jejím koordinátorem na fakultě stal ÚČLK.

Naše spolupráce s mezinárodními partnery je efektivní. Nejlepší kontakty byly vytvořeny s Jagelonskou univerzitou v Krakově a s Vídeňskou univerzitou. Mimochodem právě tyto tři univerzity (včetně Univerzity Karlovy) vznikly již ve 14. století a jsou nejstarší ve střední Evropě. Zde se podle našeho názoru udržuje tradice střední Evropy jako prostoru tolerance a koexistence různých jazyků, náboženství a kultur. Pro širším smyslu to jistě platí i pro naši síť a věříme, že i pro celý projekt CEEPUS.

Naši studenti se nejvíc zajímají o pobyty na univerzitách ve Vídni a v Krakově. Studenti, kteří k nám přijíždějí, nejčastěji pocházejí z Chorvatska, Srbska, Polska a Rakouska. Kromě pravidelných pobytů přijíždí každý rok několik studentů jako tzv. free mover. Zdá se, že studium v Praze je pro ně velmi přitažlivé. Vyjíždějící i přijíždějící studenti i doktorandi často využívají CEEPUS k tomu, aby pracovali na svých diplomových pracích a disertacích. Většina zpětných ohlasů studentů je velmi pozitivní. Program CEEPUS je flexibilní a umožňuje individuální přístup. Určitým problémem zůstává fakt, že jej využívá jen málo českých učitelů.

Náš ústav si ocenění, jehož se nám dostalo, velmi váží. Je pro nás pobídkou, abychom pokračovali v kulturní a pedagogické koordinaci a integraci mezi středoevropskými univerzitami, která se již stala tradicí.

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK patří mezi tradiční a největší instituty na Univerzitě Karlově. Skládá se ze tří oddělení: Oddělení dějin české literatury, Oddělení teorie literatury a aplikovaných disciplín a Oddělení komparatistiky. Ústav je vydavatelem několik edicí knih a časopisů, zejména revue Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia / Word and Sense. Journal for Interdisciplinary Czech Studies, který vychází částečně v angličtině (vyšlo již 24 svazků). Institut pro studium literatury, spojený s ústavem, je neziskovou organizací, jež vydává knihy, shromažďuje bibliografické údaje, podporuje výzkumné aktivity a na svých webových stránkách pravidelně komentuje českou literární vědu. S ústavem je spojeno několik výzkumných center, zejména Centrum genderových studií, Sorela (výzkum socialistického realismu) a Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury. Nově je ústav rovněž spoluvydavatelem prestižní edice Česká knižnice, knižní řady, kde jsou ve spolehlivých edicích a s komentáři vydávána kanonická díla české literatury (dosud 84 svazků).

Ústav spolupracuje s řadou partnerů v České republice i v zahraničí, a to jak institucí, tak individuálních badatelů. Mezi nejvýznamnější patří Univerzita v Udine, Varšavská univerzita a Univerzita v Lipsku. Pracovníci ústavu pravidelně vyučují na institutech slavistiky i srovnávací literatury na mnoha zahraničních univerzitách v Evropě i ve Spojených státech. Kromě toho ústav udržuje kontakty s výraznými bohemisty z dalších míst, které zve k přednáškám a výzkumným pobytům.

za Ústav české literatury a komparatistiky FF UK připravil prof. Jiří Holý

CEEPUS_ceny_2016_Brno_76

Program CEEPUS je výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí vysokých škol ve střední a jihovýchodní Evropě, v jehož rámci mohou studenti a akademičtí pracovníci uskutečňovat studijní a výukové pobyty na zahraničních univerzitách, a získávat tak cenné zkušenosti na zahraniční akademické půdě. Program CEEPUS umožňuje studentům vypracovat závěrečnou práci na hostitelské univerzitě a, stejně tak jako akademickým pracovníkům, jim pomáhá vytvářet odborné publikace v zahraničí anebo se zúčastnit letní školy či exkurze a utvářet tak nové vztahy, nejen na poli studijním, pracovním, ale také osobním. V současné době zahrnuje program CEEPUS 15 zemí střední a jihovýchodní Evropy a většinu univerzit v Kosovu.

zdroj: Dům zahraniční spolupráce


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK