Ústav české literatury a komparatistiky FF UK obdržel cenu The Czech National CEEPUS Office Prize za rok 2015

26. května 2016 ocenila Česká Národní kancelář CEEPUS nejlepší projekty univerzitních sítí za uplynulý akademický rok. Letos získalo ocenění celkem šest vysokoškolských pracovišť z pěti českých univerzit. V síti AT12 (Language and literature in a Central European context) získal ocenění Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Katedra nederlandistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Výměnný program CEEPUS mnozí pedagogové a zejména studenti preferují proto, že má ve srovnání například s Erasmem poměrně jednoduchou administrativu. S jeho organizací pracovníkům ústavu pomáhají pracovníci zahraničního oddělení FF UK (rezervace ubytování, dokumenty ke studiu a pobytu v Praze, výplata stipendií).

Do sítě Language and Literature in a Central European Context  je zapojeno 17 středoevropských univerzit a 20 organizačních jednotek. Tato síť s centrálou ve Vídni byla původně vytvořena pro spolupráci středoevropských ústavů nederlandistiky. Účastnilo se jí také Oddělení nederlandistiky v Ústavu germánských studií FF UK. Později byla síť rozšířena i na jiné jazyky a literatury, zejména slovanské, a proto je jejím koordinátorem na fakultě stal ÚČLK.

Naše spolupráce s mezinárodními partnery je efektivní. Nejlepší kontakty byly vytvořeny s Jagelonskou univerzitou v Krakově a s Vídeňskou univerzitou. Mimochodem právě tyto tři univerzity (včetně Univerzity Karlovy) vznikly již ve 14. století a jsou nejstarší ve střední Evropě. Zde se podle našeho názoru udržuje tradice střední Evropy jako prostoru tolerance a koexistence různých jazyků, náboženství a kultur. Pro širším smyslu to jistě platí i pro naši síť a věříme, že i pro celý projekt CEEPUS.

Naši studenti se nejvíc zajímají o pobyty na univerzitách ve Vídni a v Krakově. Studenti, kteří k nám přijíždějí, nejčastěji pocházejí z Chorvatska, Srbska, Polska a Rakouska. Kromě pravidelných pobytů přijíždí každý rok několik studentů jako tzv. free mover. Zdá se, že studium v Praze je pro ně velmi přitažlivé. Vyjíždějící i přijíždějící studenti i doktorandi často využívají CEEPUS k tomu, aby pracovali na svých diplomových pracích a disertacích. Většina zpětných ohlasů studentů je velmi pozitivní. Program CEEPUS je flexibilní a umožňuje individuální přístup. Určitým problémem zůstává fakt, že jej využívá jen málo českých učitelů.

Náš ústav si ocenění, jehož se nám dostalo, velmi váží. Je pro nás pobídkou, abychom pokračovali v kulturní a pedagogické koordinaci a integraci mezi středoevropskými univerzitami, která se již stala tradicí.

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK patří mezi tradiční a největší instituty na Univerzitě Karlově. Skládá se ze tří oddělení: Oddělení dějin české literatury, Oddělení teorie literatury a aplikovaných disciplín a Oddělení komparatistiky. Ústav je vydavatelem několik edicí knih a časopisů, zejména revue Slovo a smysl. Časopis pro mezioborová bohemistická studia / Word and Sense. Journal for Interdisciplinary Czech Studies, který vychází částečně v angličtině (vyšlo již 24 svazků). Institut pro studium literatury, spojený s ústavem, je neziskovou organizací, jež vydává knihy, shromažďuje bibliografické údaje, podporuje výzkumné aktivity a na svých webových stránkách pravidelně komentuje českou literární vědu. S ústavem je spojeno několik výzkumných center, zejména Centrum genderových studií, Sorela (výzkum socialistického realismu) a Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury. Nově je ústav rovněž spoluvydavatelem prestižní edice Česká knižnice, knižní řady, kde jsou ve spolehlivých edicích a s komentáři vydávána kanonická díla české literatury (dosud 84 svazků).

Ústav spolupracuje s řadou partnerů v České republice i v zahraničí, a to jak institucí, tak individuálních badatelů. Mezi nejvýznamnější patří Univerzita v Udine, Varšavská univerzita a Univerzita v Lipsku. Pracovníci ústavu pravidelně vyučují na institutech slavistiky i srovnávací literatury na mnoha zahraničních univerzitách v Evropě i ve Spojených státech. Kromě toho ústav udržuje kontakty s výraznými bohemisty z dalších míst, které zve k přednáškám a výzkumným pobytům.

za Ústav české literatury a komparatistiky FF UK připravil prof. Jiří Holý

CEEPUS_ceny_2016_Brno_76

Program CEEPUS je výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí vysokých škol ve střední a jihovýchodní Evropě, v jehož rámci mohou studenti a akademičtí pracovníci uskutečňovat studijní a výukové pobyty na zahraničních univerzitách, a získávat tak cenné zkušenosti na zahraniční akademické půdě. Program CEEPUS umožňuje studentům vypracovat závěrečnou práci na hostitelské univerzitě a, stejně tak jako akademickým pracovníkům, jim pomáhá vytvářet odborné publikace v zahraničí anebo se zúčastnit letní školy či exkurze a utvářet tak nové vztahy, nejen na poli studijním, pracovním, ale také osobním. V současné době zahrnuje program CEEPUS 15 zemí střední a jihovýchodní Evropy a většinu univerzit v Kosovu.

zdroj: Dům zahraniční spolupráce


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK