Hospodářská a finanční politika Ferdinanda I. v Čechách. Kroužek pro dějiny raného novověku zve na přednášku Jiřího Chmelaře

Na přednášku pořádanou Kroužkem pro dějiny raného novověku zve Archiv hlavního města Prahy a Seminář raně novověkých dějin ÚČD FF UK.

Přednášku Hospodářská a finanční politika Ferdinanda I. v Čechách pronese ve čtvrtek 12. května 2016 od 16:00 v konferenčním sále Clam-Gallasova paláce (Husova 20, Praha 1 – Staré Město) PhDr. Jiří Chmelař, Ph.D.

Hospodářské a finanční možnosti raně novověkého státu přímo ovlivňovaly vojenskou a zahraniční politiku, kulturu a mnohé další aspekty života jeho obyvatel. Osmatřicetiletá vláda Ferdinanda I. v tomto světle představuje předěl mimo jiné i pro výzvy, kterým byla nucena čelit. Nástupem na český trůn získal Ferdinand jen marginální zdroje, které mohl využít, a proto počátky jeho vlády byly plné snah o konsolidaci, zvětšení hospodářské základny a panovnických příjmů (např. snaha o získání jáchymovských stříbrných dolů). Narážel však na šlechtickou opozici, která požadovala zachování dosud existujícího stavu a financování královské politiky z jeho vlastních prostředků. Zde se promítal i doznívající zápas mezi šlechtou a městy.

Hlavní výdajovou složkou Ferdinandovy vlády byla obrana před rozpínající se Osmanskou říší, která odčerpávala většinu finančních prostředků. Vedle toho stála celá řada zahraničně politických úkolů, nároků na reprezentaci, stavební činnost apod. Celá Ferdinandova vláda je tak vyplněna množstvím menších i větších finančních krizí, které měly i přímý vliv na chod státu. Nedostatek peněz býval řešen množstvím půjček od domácích věřitelů i od velkých bankovních domů oné doby. Zachované archiválie dále přinášejí vhled do fungování některých dalších institucí (např. provozní náklady Pražského hradu v roce 1538). V rámci přednášky bude přiblížena i činnost arcivévody Ferdinanda jakožto místodržícího po neúspěšném stavovském povstání.

PhDr. Jiří Chmelař, Ph.D. (* 1982), absolvent studia historie na Ústavu českých dějin FF UK, které zakončil obhajobou magisterské práce Kreditní politika Maxmiliána II. (1564–1576) se zvláštním zřetelem k Čechám, tamtéž obhájil rigorózní práci stejného názvu. V roce 2014 tamtéž dokončil doktorské studium obhajobou disertační práce Hospodářská a finanční politika Ferdinanda I. v Čechách.

plakát


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK