Zemřel lingvista Jiří Marvan

Dne 13. dubna 2016 zemřel v Praze ve věku osmdesáti let prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D., významný český bohemista, slavista a baltista. Byl spojen s řadou českých a zahraničních univerzit, na prvním místě však s FF UK, na níž v roce 1959 absolvoval češtinu a ukrajinštinu, v roce 1965 získal titul PhDr., v letech 1967−1968 byl interním aspirantem v oboru baltistika pod vedením prof. Pavla Trosta, po dlouhých letech exilu se v 90. letech na FF UK vrátil a v roce 2006 mu zde byl udělen titul profesor. V poslední době jeho kmenovým pracovištěm byla Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ovšem na FF UK stále vedl výběrové lingvistické kurzy pro studenty.

Prof. Marvan strávil velkou část svého profesního života v zahraničí, zejména na univerzitách ve Švédsku, Spojených státech a nejdéle v Austrálii. Na Monash University v Melbourne založil a vedl katedru ruského jazyka, později slavistiky, stal se prvním profesorem slavistiky na jižní polokouli a řádným členem (fellow) Australian Academy of the Humanities. Zasloužil se mimo jiné o zavedení baltských jazyků jako maturitních předmětů v Austrálii. Po návratu do vlasti v roce 1991 zúročil své zahraniční zkušenosti jako velvyslanec ČR v Řecku a jako učitel na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, na Západočeské univerzitě v Plzni a také na FF UK.

Marvan-fotkaVědecké dílo prof. Marvana se vyznačuje neobyčejně širokým lingvistickým záběrem a je postaveno na nejlepších tradicích českého teoretického a metodologického myšlení. Prof. Marvan byl autorem nejrozsáhlejší teoretické práce o litevštině vydané v anglofonní zemi (Modern Lithuanian declension, 1978), v níž uplatnil své zaměření na jedinečnost jazykové endosféry, zejména tvaroslovné morfologie. S přesvědčením o nenahraditelné hodnotě každého jazyka, byť s malým počtem mluvčích, souvisí také jeho dílo Brána jazykem otvíraná aneb o češtině světově (2004), v němž češtinu uvedl do světového jazykového kontextu. Svou kompetenci v oboru synchronní i diachronní jazykovědné bohemistiky a slavistiky osvědčil zejména v dílech České stupňování (1986, 2008) a Jazykové milénium. Slovanská kontrakce a její český zdroj (2000). Prof. Marvan byl neúnavným popularizátorem bohemistiky, polonistiky, ukrajinistiky, baltistiky a dalších filologických oborů. Byl vyznamenán mimo jiné Zlatým křížem Polské republiky za zásluhy o polštinu (1991) a Řádem velkoknížete Gediminase za zásluhy o litevštinu (1997).

Pro vědecké myšlení i pedagogické přístupy profesora Jiřího Marvana byly charakteristické nekonvenční, objevné a inspirující podněty, jimiž výrazně obohacoval své obory a dával příklad mnoha svým spolupracovníkům a žákům v cizině i ve své vlasti. Jeho odchod je velkou a bolestnou ztrátou také pro jeho kolegy, absolventy a studenty na naší fakultě.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK