Knižní novinky Vydavatelství FF UK: březen

Přinášíme výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Všechny uvedené knihy a časopisy lze zakoupit se slevou ve fakultním e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha.

1277_1 Kontextové faktory ve vývoji gramatických kategorií
Mirjam Fried
Publikace představuje první systematický rozbor funkčního vývoje staročeských participií přítomných složených. Podrobná kvalitativní analýza, podepřená i kvantitativními pozorováními jejich distribuce v konkrétních kontextech, vychází z autentického textového materiálu a zaměřuje se na vztah mezi predikativní a atributivní funkcí. Celá práce je zasazena do nejnovějších teoretických přístupů v zachycování dynamické podstaty jazyka, jejichž cílem je směřovat ke kognitivně přesvědčivému vysvětlení principů, na kterých stojí vznik nových gramatických kategorií a pozvolná gramatická reorganizace.
více: ukázka (PDF), e-shop
1225_1 Literární pondělí. Texty z Lidových novin 1936–1938
Václav Černý
Jméno literárního historika, překladatele a kritika Václava Černého nebylo ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století spojeno jen s Kritickým měsíčníkem. V Lidových novinách v letech 1936–1938 jako vedoucí kritické rubriky Literární pondělí publikoval recenze, kritické stati, ale i poznámky o událostech v české i zahraniční kultuře, glosoval literární a společenské dění, stručnými medailonky připomínal zapomenuté básníky. Především se ale zaměřoval na soudobou českou literaturu – vyhradil si všechna význačná domácí jména třicátých let (V. Holan, V. Nezval, V. Závada, F. Halas, J. Čapek, I. Olbracht, J. Weil, J. Čep ad.). Paralelně sledoval rovněž francouzskou i španělskou kulturu (Federico García Lorca, José Ortega y Gasset či Miguel de Unamuno). Texty z Lidových novin tak nepřinášejí jen doklad Černého soustavného kritického zájmu, ale vytvářejí i plastickou zprávu o české a evropské literatuře třicátých let. K vydání připravila Klára Soukupová.
více: ukázka (PDF), e-shop
1272_1 De lingua Latina V–VII
Marcus Terentius Varro
Marcus Terentius Varro (116–27 př. Kr.) byl jednou z nejvlivnějších postav římské kulturní historie. Ve svých dílech se dotkl snad všech oblastí lidské činnosti. Z hlediska pozdějšího ohlasu měla mimořádný význam Varronova encyklopedie Disciplinae, soubor devíti knih obsahujících znalosti z vědních oborů gramatiky, dialektiky, rétoriky, geometrie, aritmetiky, astrologie, hudby, medicíny a architektury; na jeho základě se posléze ustavil středověký vzdělávací systém „sedmi svobodných umění“. Největší část Varronova díla však představovaly práce v širokém smyslu antikvářské. Varronovým životním úkolem byla literární záchrana tradic, které společenský vývoj uváděl v zapomenutí. K tomu patřil i zájem o historii vlastního jazyka, jenž pojímal primárně jako hledání původu slov, tedy jejich etymologie, jako právě v dochovaných částech spisu De lingua Latina. Zrcadlový překlad a úvodní studii připravila Lucie Pultrová.
více: ukázka (PDF), e-shop
1284_1 Myslet. Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda
Daniela Šterbáková
Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří MistřiMýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet. Přitom o myšlení, o rozumnosti a nerozumnosti a o dalších činnostech, které jsou s myšlením spojeny (pozorování, umění, pohyb), neustále mluví. A když o nich právě nemluví, užívá jich způsobem odpovídajícím tomu, jak o nich mluví jinde. Pohybuje se obratně na hranici myšlení a šílenství, přesnosti a „rozplizlosti“, pravdy a pojmového mlžení, a inspiruje tak k filosofické interpretaci svého díla.
více: ukázka (PDF), e-shop
1279_1 Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953
Jakub Šlouf
Kniha analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protestů éry československého stalinismu, plzeňskou červnovou revoltu proti peněžní reformě v roce 1953. Metodologicky přitom vychází z teorií tzv. nových sociálních hnutí. Známý plzeňský incident proto zasazuje do kontextu předchozích protestních akcí, které se odehrály v plzeňském regionu v rozmezí let 1948–1953. Mapuje vývoj několika různých protestních kultur, které dlouhodobě působily v jednotlivých částech společnosti v západních Čechách a které v roce 1953 každá svým osobitým způsobem inspirovaly vznik i průběh zkoumané události. Práce tak přináší nejen výrazně zpřesněný kritický popis červnových protestů, ale též jejich kulturní rodokmen.
více: ukázka (PDF), e-shop
1227_1 Interpretační sémantika. Úvod do textové teorie Francoise Rastiera
Tomáš Koblížek
Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice. Na jedné straně se v ní předpokládá, že význam každé výpovědi závisí na jazykovém systému, který mluvčí svou promluvou realizuje. Na druhé straně je v ní zohledněn fakt, že význam výpovědi je určován jedinečným kontextem, do nějž je zasazena, a konkrétní formou jejího uspořádání. V tomto ohledu je přístup interpretační sémantiky vhodný pro analýzu a výklad literárních textů. Monografie Tomáše Koblížka českého čtenáře uvádí do textové teorie francouzského lingvisty Françoise Rastiera (*1945), hlavního představitele interpretačního přístupu v sémantice a autora knih Interpretační sémantika (1987) a Smysl a textualita (1989).
více: ukázka (PDF), e-shop

Novinky v ediční řadě Varia:

Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků

František Teplý: Pouť mého života

Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK