Knihovna Ústavu hudební vědy: pokračování seriálu o Knihovně FF UK

Historie hudebněvědního fondu sahá do doby samotných počátků univerzitního oboru muzikologie, konkrétně do roku 1869, kdy byl na Karlo-Ferdinandově univerzitě ustanoven mimořádným profesorem teorie a dějin hudby August Wilhelm Ambros. Po rozdělení univerzity na českou a německou se hudební věda přednášela na obou větvích. Nicméně jako samostatný univerzitní obor byla konstituovaná nejdříve na německé (1885), kde působili muzikologové zvučných jmen jako Guido Adler, Heinrich Rietsch či Gustav Becking.

Česká hudební věda byla de facto založena až roku 1909 získáním profesury Zdeňka Nejedlého. Knihovny obou kateder však do konce 2. světové války plnily spíše funkci příručních knihoven vyučujících. Teprve na počátku 50. let 20. století, ze kdy jsou dochovány první inventární seznamy, můžeme mluvit o knihovně plně sloužící široké akademické veřejnosti tak, jak ji známe dnes. Nejstarší, poměrně objemná část je přirozeně německojazyčná, základ česky psané muzikologické literatury pak tvoří pozůstalosti profesora Otakara Hostinského a následně jeho žáka Zdeňka Nejedlého.

Mezi ostatními knihovnami Filozofické fakulty UK dnes fond knihovny hudební vědy snad nejvíce vyniká svou širokou škálou typů dokumentů. Mimo běžný knihovní fond zde nalezneme více než 13 tisíc hudebnin (not), audionahrávky (LP, CD), audiovizuální nahrávky (VHS, DVD, Blu-ray), staré tisky a rukopisy či malou etnomuzikologickou sbírku fonografických válečků z výzkumu v Africe. Samostatně uložené tu jsou např. pozůstalosti z knihovny skladatele Zdeňka Fibicha, literárního historika Antonína Škarky nebo anglického muzikologa Michaela Morrowa.

Profilace fondu z hlediska historických období či oblastí hudební vědy je poměrně vyvážená. V poslední době se však fond výrazněji rozrostl o tituly z období renesance, z níž tu najdeme rozsáhlou a v rámci České republiky nejkompletnější notovou edici renesanční hudby Corpus Mensurabilis musicae či souborná kritická vydání význačných renesančních skladatelů. Nezanedbatelnou část současné literatury v knihovně však tvoří i etnomuzikologické tituly. Naopak obor populární hudby je ve fondu knihovny zastoupen minimálně.

Mezi českými akademickými knihovnami je knihovna ojedinělá také sbírkou více než 1000 jednotek starých tisků a rukopisů. Jedná se o hudebniny z 18. a 19. století převážně pražské provenience a knihy, z nichž nejstarší pocházejí z 16. století. Tato sbírka zatím stále čeká na řádné zpracování do elektronického katalogu. Záměrem je pak i jejich zdigitalizování a zpřístupnění včetně případného zanesení rukopisných hudebnin do celosvětové databáze notových archiválií RISM. Mezi nejcennější dokumenty patří manuskripty skladeb pražského židovského skladatele Viktora Ullmanna. Celý fond knihovny, s výjimkou gramofonových desek a zmíněné sbírky starých tisků a rukopisů, je přístupný a dohledatelný přes centrální katalog UK či discovery katalog UKAŽ. Nejen pro milovníky knihovních kartoték zůstal k fondu zachován i původní lístkový katalog.

Knihovna je zapojena do projektu Virtuální národní fonotéka zaměřeného na uchování a zpřístupnění kulturního dědictví zaznamenaného na zvukových nosičích. Knihovna v rámci projektu digitalizuje vybrané gramofonové desky, které jsou v rámci ČR zcela unikátní. Dále začala digitalizovat a do budoucna plánuje zpřístupnit významná hudební periodika druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století, která jsou nepostradatelným zdrojem pro výzkum české hudby.

Studovna knihovny s volným výběrem sídlí ve čtvrtém patře hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2) v místnosti číslo 402. Kromě běžných knihovních služeb mohou uživatelé využít také dva počítače a notační program Finale, pomocí kterého lze například oživovat některé zapomenuté rukopisné skladby z fondu knihovny. V online databázi Medici je pak možné sledovat kvalitní koncerty, opery či balety ve špičkové technické kvalitě, sluchátka jsou k zapůjčení. A kromě studia či poslechu si návštěvníci knihovny mohou vychutnat i dobrou místní kávu a za dobrých povětrnostních podmínek využít i terasu s výhledem na Staré Město.

Kontakty:

Knihovna Ústavu hudební vědy

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (4. patro, č. dv. 402)

e-mail: libhude@ff.cuni.cz

web: musicology.ff.cuni.cz/knihovna

Všechny zájemce zveme na prohlídku knihovny spojenou s ukázkou významných a unikátních archiválií, která se uskuteční v pátek 1. dubna od 15:00.


Předchozí díly seriálu:

Knihovna Šporkova paláce

Knihovna Českého egyptologického ústavu – Knihovna Jaroslava Černého

Historický kabinet

Knihovna Katedry středoevropských studií

Knihovna Celetná

Knihovna etnologie

Knihovna FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK