Prof. František Čermák převzal první čestnou afiliaci FF UK

Na zasedání Vědecké rady FF UK byla prof. Čermákovi 18. února 2016 předána první čestná afiliace FF UK, díky níž se pan profesor stává emeritním členem fakulty, a zůstává tak členem akademické obce.

„Univerzita je v první řadě živé společenství. Jsem proto velmi ráda, že nyní můžeme takto projevit uznání kolegům, kteří na naší fakultě dlouhodobě působili a v mnohém ji obohatili – a především jim dát najevo, že zůstávají součástí tohoto společenství. Afiliované členství pak slouží k ocenění významných spolupracovníků z jiných českých i zahraničních institucí,“  uvedla k udělování čestných afiliací doc. Mirjam Friedová, děkanka FF UK.

Udělování čestných afiliací vychází z opatření děkana č. 18/2015, jehož cílem je posílení excelence a internacionalizace vědy a výuky na FF UK a zároveň podpora udržení tradiční dlouhodobé profesní i osobní sounáležitosti s akademickou obcí akademických pracovníků, kteří ukončili svůj pracovní poměr k fakultě z důvodu odchodu do starobního důchodu.

Toto opatření doplňuje univerzitou zřízené kategorie hostujících a emeritních profesorů Univerzity Karlovy o další kategorie čestných afiliací k fakultě.

Afiliovaným členem akademické obce fakulty může děkan fakulty jmenovat na dobu určitou (obvykle na pět let) zahraničního akademického pracovníka nebo odborníka z tuzemských odborných institucí či z praxe, který může významným způsobem přispět k pedagogické či vědecké činnosti fakulty.

Emeritním členem akademické obce fakulty může děkan fakulty jmenovat na dobu neurčitou bývalého akademického nebo vědeckého pracovníka fakulty ve starobním důchodu, který byl zaměstnancem fakulty alespoň deset let.

20160218IMG_5440

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (narozen v Praze 30. ledna 1940), představuje výjimečnou vědeckou i pedagogickou osobnost v oboru jazykověda. Jeho činnost je úzce spjata s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, kde po absolvování oborů česká, anglická a holandská filologie získal v roce 1976 titul PhDr. Další kariérní postup však byl možný až po roce 1989, v roce 1991 byl jmenován docentem obecné lingvistiky a v roce 1994 profesorem českého jazyka.

Odborným zaměřením prof. Čermáka jsou především lexikologie a lexikografie, frazeologie a idiomatika, obecná lingvistika a korpusová lingvistika. Pedagogicky působil zejména v Ústavu bohemistických studií a v Ústavu Českého národního korpusu jako jeho spoluzakladatel a dlouholetý ředitel (1994–2013). S ÚČNK je jeho profesní dráha spojena dodnes, samotný projekt Český národní korpus se pod jeho vedením stal jedním z největších a nejznámějších svého druhu na světě.

Soupis publikační činnosti prof. Čermáka zahrnuje řadu monografií, slovníků, skript, studií a překladů. Pod jeho vedením vznikl unikátní čtyřsvazkový Slovník české frazeologie a idiomatiky, autorsky stojí za několika slovníky překladovými i za vznikem slovníků specializovaných. Pro českou lingvistiku je významný zejména jeho překlad Kursu obecné lingvistiky zakladatele moderní jazykovědy Ferdinanda de Saussura.

Prof. Čermák je členem řady prestižních domácích i zahraničních odborných společností (Učená společnost ČR, Euralex, Europhras, Telri Association atd.) a členem redakčních rad řady odborných časopisů (International Journal of Corpus Linguistics, Yearbook of Phraseology atd.). Působil či působí jako člen oborových rad pro obory matematická lingvistika, germanistika, ugrofinistika a slavistika, zasedá ve vědeckých radách FF UK a FF JČU. Za svoji činnost byl oceněn Cenou rektora Univerzity Karlovy (2001), Cenou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (2003) a Pamětní medailí FF UK (2015).


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK