Na výstavu ve Valdštejnské jízdárně mají studenti a zaměstnanci UK vstup volný

Výstavu  „Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ uspořádal Ústav pro dějiny umění FF UK ve spolupráci s Národní galerií v Praze, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Biskupstvím litoměřickým.

Krušné hory a přiléhající vnitrozemí byly v období vrcholného a pozdního středověku velmi výraznou oblastí určenou ekonomicky a kulturně silnými královskými a poddanskými městy, jejichž život silně ovlivňovala horní činnost rozvíjející se na české i saské straně.

Na půdorysu dvou obchodních cest spojujících Čechy a Sasko (tzv. Labská cesta do Drážďan a tzv. saská cesta přes Louny a Most do Freiberku) výstava představuje unikátní předměty výtvarné kultury gotického období z uvedených měst a celé krušnohorské oblasti.

Na dvě stě vystavených uměleckých děl zprostředkovává divákovi nevšední umělecký zážitek pět set let staré historické skutečnosti, která velice silně určila i současnou podobu severočeských měst (urbanismus, komunikace apod.). Estetický zážitek ze středověkého umění umocňuje členění výstavy do oddílů věnovaných jednotlivým městům severočeského regionu, jejichž historická paměť je dnes mnohde takřka vymazána (vesnice zaniklé důlní těžbou, přestavby měst od doby technické revoluce 19. stol., vysídlení obyvatel po druhé světové válce apod.).

Oživování společenské kulturní paměti spojené s prožitkem uměleckých památek umožňuje posilování identifikace člověka s prostorem, ve kterém žije, a tedy i s širším regionem, a posiluje též pochopení historických souvislostí nezbytných pro plnohodnotné prožívání současnosti. Výstava Bez hranic může mít v tomto ohledu velký význam pro posílení identity regionu severozápadních Čech, která byla mnohdy zapomenuta vlivem překotných událostí dvacátého století i ztrátou kulturní krajiny v důsledku povrchové těžby uhlí. Význam této přeshraniční historické oblasti je podtržen finanční podporou ministerstva kultury, které hradí výzkum i pořádání samotné výstavy v rámci programu NAKI. Proces zprostředkování kulturního dědictví bude v budoucnosti posílen i chystaným zápisem Krušnohoří mezi památky seznamu UNESCO.

Výstava Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí je výsledkem mnohaletého výzkumu severočeských a pražských historiků a historiků umění z FF UJEP v Ústí nad Labem a FF UK v Praze. Výsledky výzkumu více než dvou desítek badatelů budou publikovány v doprovodných textech k výstavě – v tištěném, bilingvním, popularizační formou zpracovaném průvodci (ČJ–AJ) a ve vědeckém katalogu výstavy (ČJ s anglickým resumé).

Výstava je přístupná od listopadu 2015 do 13. března 2016, a to denně mimo pondělí od 10:00 do 18:00.

Studenti a zaměstnanci UK mají po předložení platného studentského či zaměstnaneckého průkazu vstup volný.

 

Autorka výstavy doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
Kurátoři výstavy za NG v Praze PhDr. Jan Klípa, Ph.D., Mgr. Štěpánka Chlumská

Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí [ngprague.cz]

doprovodný program k výstavě

BEZ-HRANIC_plakat-A3-PRINT_UK_pro_soc_site


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK