Nezisková organizace ASIM oslovila studenty jazykových oborů FF UK s prosbou o pomoc

Asociace pro právní otázky imigrace poptává jazykově vybavené dobrovolníky, kteří by byli schopni a ochotni poskytnout tlumočení a překlady související s poskytováním právního poradenství cizincům umístěným v zařízení pro zajištění cizinců.

Tlumočení a překlady související s poskytováním právního poradenství cizincům umístěným v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC)

Zařízení pro zajištění cizinců je objektem, ve kterém jsou zbaveni osobní svobody cizinci bez oprávnění k pobytu v ČR. Nachází se poblíž obce Bělá pod Bezdězem asi 50 km od Prahy. Kapacita objektu byla původně koncipována na 250 osob. V souvislosti s uprchlickou krizí a zvýšeným množstvím cizinců přicházejících na území ČR však byla kapacita zařízení v nedávné době podstatně navýšena. Běžně se v něm nyní nachází 500–700 osob. Většinu tvoří cizinci přicházející ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu a Somálska. Národnostní složení je však proměnlivé a pestré. Kromě výše uvedených skupin osob jsou zde zastoupeni i státní příslušníci Pákistánu, Bangladéše, Eritrei, Kosova, Ruské federace a Vietnamu.

Cizinci zajištění v ZZC mají právo na bezplatné právní poradenství. To poskytují právníci sdružení v několika neziskových organizacích, včetně Asociace pro právní otázky imigrace (ASIM). Ti však ovládají jen běžně používané cizí jazyky, jako jsou angličtina, němčina a francouzština. Neovládá-li cizinec jeden z těchto jazyků, stává se poskytování právního poradenství velmi obtížné. Proto bychom rádi oslovili studenty a studentky jazykových oborů FF UK hovořící jazyky, kterými se lze dorozumět v některém z výše uvedených států. Záměrem je vytvořit seznam dobrovolníků, kteří by s ohledem na své časové možnosti a potřeby organizace vypomáhali s překlady a tlumočením do příslušných jazyků.

Popis pracovní náplně

Úloha zájemců by byla v zásadě trojí:

1. Doprovázet právníky nevládních organizací do ZZC dle potřeby a zajistit tlumočení komunikace mezi právníkem a cizincem.

2. V den, kdy právník organizace vykonává poradenství, být dostupný/á na telefonu a poskytnout tlumočení po telefonu.

3. Vypracovávat překlady z/do příslušného jazyka.

Vzhledem k rozmanitému národnostnímu složení osob v ZZC a omezené velikosti místnosti, ve které je právní poradenství vykonáváno, by k výjezdům tlumočníků do ZZC docházelo jen v případech očekávaných návštěv konkrétních cizinců. Kapacitně by bylo možné přizvat k jednomu výjezdu pouze 1–2 tlumočníky. Nejčastěji využívanou službou by tak byl úkol č. 2 a 3.

Požadavky

Vzhledem k tomu, že tlumočení a překlady by se týkaly zejména právní situace a možností dalšího postupu cizince, je nutná velmi dobrá znalost daného jazyka. Dále je nutné zvážit individuální časové možnosti a být ochoten/ochotna vyčlenit si přiměřený čas na výkon tlumočnických a překladatelských služeb (1–2 dny/měsíc), a to včetně sobot, kdy ASIM do ZZC dojíždí; učinit a respektovat závazek zachovávat mlčenlivost o všech věcech, o kterých se dotyčný/á v souvislosti s plněním úkolů dozví; schopnost pracovat i za ztížených podmínek (hluk, projevy nervozity ze strany cizince atp.).

Odměna a další podrobnosti

Výkon veškeré tlumočnické i překladatelské činnosti by byl bez nároku na odměnu. Organizace ASIM funguje na dobrovolnické bázi a je schopna zájemcům o spolupráci proplatit jen reálně vynaložené finanční prostředky (např. cestovné, stravné). V případě tlumočení v ZZC bude vždy zajištěn odvoz tlumočníka z Prahy do ZZC a zpět.

1-hp-top

ASIM
Asociace pro právní otázky imigrace
P. O. Box 23, Karolínská 654/2, 186 00, Praha 8
ID datové schránky: xastpmx
E-mail: info@asimos.cz
Web: www.asimos.cz
Tel.: + 420 736437351, Fax : +420 315670644


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK