Ing. Gregorovi byla udělena stříbrná pamětní medaile FF UK

Medaili Ing. Gregor obdržel u příležitosti ukončení působení ve funkci proděkana pro rozvoj FF UK za mimořádný přínos k rozvoji fakulty v letech 2006–2015.

Proděkan Gregor se dle soudu mého i členů kolegia děkana ve své proděkanské funkci mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj fakulty. Zejména ti členové naší akademické obce, kteří fakultu znali před nástupem proděkana Gregora do jeho funkce, mohou plně docenit změny, o které se za léta své obětavé služby fakultě zasloužil, zatímco my ostatní už možná bereme jako samozřejmé věci, které jsou výsledkem jeho práce. Mezi nimi si zaslouží vyzdvihnout především:

  1. dokončení stavby Knihovny Jana Palacha;
  2. nástavba 4. patra hlavní budovy;
  3. zřízení a vedení grantového referátu v letech 2006-2011;
  4. personální reforma a profesionalizace správy budov;
  5. realizace řady výstavních projektů na FF UK;
  6. příprava a postupná realizace nového standardu dílčích rekonstrukcí fakultních prostor;
  7. dlouholetá nadstandardní všestranná podpora děkanovi v řadě koncepčních záležitostí;
  8. a mnoho dalšího, možná méně viditelného, ale pro fakultu stejně důležitého.

Je nepochybné, že by těchto výsledků nemohl dosáhnout bez spolupráce mnoha kolegů, ale to nijak nezmenšuje jeho osobní zásluhy, které stojí na neobvyklé dávce vlastní iniciativy a nasazení a nebývale kolegiálním přístupu ke spolupracovníkům.

                                                                                               doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

                                                                                                               děkanka FF UK

20150929IMG_8822


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK