Letní škola slovanských studií po padesáté deváté

Ve Velké aule Karolina proběhlo ve čtvrtek 20. srpna 2015 slavnostní zakončení 59. běhu Letní školy slovanských studií (LŠSS). Pro 139 studentů z 36 zemí se tak uzavřel měsíc studia českého jazyka, literatury, kultury i historie na Univerzitě Karlově. Mezinárodní slavistické a bohemistické veřejnosti se představili přední odborníci, kteří působí na UK a dalších českých univerzitách, ale i v akademických ústavech a kulturních institucích.

Slavnostní ceremoniál zahájil ředitel LŠSS dr. Jiří Hasil z Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty UK a poděkoval studentům, přednášejícím, lektorům, tlumočníkům a všem, kteří se na zdárném průběhu měsíčního kurzu podíleli. Konstatoval, že návštěvnost přednášek byla v letošním roce mimořádná. Zvláště vyzdvihl skutečnost, že se s příznivým ohlasem setkal kurz fonetiky i následné konzultace s profesionálními fonetičkami, takže se studenti velmi zlepšili i v české výslovnosti.

20150725IMG_4678Kromě výukové části kurzu zmínil ředitel letní školy i kulturní a společenský program. Ten byl koncipován tak, aby organicky navazoval na program výukový. Při zmínce o koncertech, které studenti absolvovali, dodal, že „hudba nezná jazykových hranic“. Z výčtu aktivit studentů nevynechal dr. Hasil návštěvu studentů na zámku v Lužanech a setkání s představiteli českého společenského a kulturního života pod patronátem Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jež studentům přiblížilo velkorysou mecenášskou činnost, kterou tato nadace poskytuje. Zdůraznil také příznivé a neformální klima setkání a konstatoval, že 59. ročník LŠSS splnil své poslání.

Následně promluvil proděkan Jan Bičovský, který podotkl, že Filozofická fakulta UK považuje za čest každoročně na své půdě přivítat představitele slavistiky a bohemistiky z celého světa a poukázal na důležitost mezinárodní vědecké spolupráce v příštích letech. Poté se ujal slova prorektor Jan Royt a poděkoval lektorům i organizátorům za zdárný průběh kurzu. „Již v zakládací listině Univerzity Karlovy se hovoří o prostřeném stole vzdělání, který nabídl Karel IV. všem, kteří přicházejí do Prahy,“ řekl. Vyjádřil radost nad tím, že se čeština stala jazykem vzájemného přátelství a porozumění, a přesvědčení, že i letošní běh přispěje k výchově nové generace zahraniční bohemistiky.

20150725IMG_4658Letní školu slovanských studií pořádal Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK. Českému jazyku se mohli studenti věnovat podle své pokročilosti: kurz nabízel čtyři výukové stupně dle úrovně znalosti češtiny, od začátečníků po pokročilé. Česky vedené cykly se zabývaly jednak českou jazykovědou, jednak literaturou, kulturou, uměním a historií; další cyklus pak českou kulturou, uměním dějinami v angličtině a němčině, přičemž studenti mohli střídavě navštěvovat i různé cykly přednášek. Jazyková výuka probíhala pět hodin denně a navazovalo na ni množství volitelných seminářů. Přednášky v odpoledních hodinách byly věnovány výročím, které si v tomto roce připomínáme: 600 let od upálení mistra Jana Husa, 400. výročí přijetí zákona o zachování starožitného jazyka českého, 125 let od založení akademie věd v českých zemích a 70. výročí konce 2. světové války, ale i jubilujícím osobnostem české kultury.

Studenti mohli se svými lektory také diskutovat a podrobně rozebírat témata, která je zajímala, už během přednášek. Na konci každé přednášky pak bylo samotné diskusi věnováno vždy ještě 15 minut. Konverzace nad tématy probíhaly i v době mimovýukových aktivit studentů, na výletech, vycházkách, během tematických večerů na koleji. „Vznikla dobrá atmosféra jako vždycky. Těsnější kontakty lektorů se studenty se tvoří v kurzech pro začátečníky a mírně pokročilé, tráví spolu totiž až pět vyučovacích hodin denně. Výjimkou však nejsou nadstandardní vztahy ani v seminářích, které probíhají denně jen 60 minut,“ konstatovala Mgr. Darina Ivanovová, která měla na starosti řízení lektorů. „Učit na LŠSS je pro většinu lektorů srdeční záležitostí, nikoliv otázkou osobního profitu. Někteří učí dokonce v době své dovolené. S většinou lektorů spolupracujeme opakovaně a nemáme problém získávat nové, pro věc zapálené lektory.“

20150725IMG_4730Největší počet účastníků tvoří učitelé bohemistiky a slavistiky ze zahraničních univerzit, ale motivace ke studiu českého jazyka může být různá. „Pro mě byla vaše země naprosto neznámá a chtěl jsem se dozvědět více. Během studia v Německu jsem Českou republiku navštívil a její kultura a jazyk mě zaujaly natolik, že jsem si češtinu vybral jako třetí slovanský jazyk, po bulharštině a srbštině. Letní semestr příštího roku chci v Praze strávit na Erasmu,“ uvedl Vlatko Momirowski z Makedonie. „Já jsem již absolvovala roční kurz češtiny na Univerzitě Karlově a jsem přijatá ke studiu ruštiny a češtiny,“ doplila Maria Shapirko, která pochází z Ukrajiny. Vlatko i Maria velmi ocenili komplexnost celého kurzu, který jim pomohl ke zlepšení nejen české gramatiky, ale i zajímavé výlety a vhled do české kultury a společenského života.

Kulturní a společenský program, který na výuku navazoval, byl velice bohatý. Odpoledne se účastníci letošního běhu vydali na procházku kolem pražských divadel, mimo jiné navštívili Legiovlak na Nákladovém nádraží Žižkov a Stavovské divadlo. Večerní program zpestřily koncerty, filmová představení a výuka českých písní v klubovně koleje. O víkendech účastníci navštívili Plzeň, Kutnou Horu, Mariánské Lázně či Terezín, prohlédli si zrekonstruovaný Kuks, sklárnu v Nižboru a další místa.

20150730IMG_5058Studenti odjíždějí domů s novými poznatky o českém jazyce, literatuře, kultuře a historii. Stejně jako v minulých bězích LŠSS se podařilo naplnit přání, aby se čeština alespoň pro jeden měsíc stala jazykem světovým, jazykem přátelství, tolerance a porozumění. Rozvoj jazykových dovedností, obohacení o poznatky z české kultury a historie, ale i z reálného života v České republice budou základem k tomu, aby se do Prahy a třeba i na Univerzitu Karlovu po celý život vraceli.

Jubilejní 60. běh Letní školy slovanských studií bude již tradičně zahájen poslední červencovou sobotu roku 2016 a v jeho průběhu se také uskuteční VIII. mezinárodní sympozium o češtině v zahraničí, které proběhne v rámci oslav 700. výročí narození zakladatele pražské univerzity, krále českého a císaře římského Karla IV. Letošní studenti budou o této chystané události informovat na svých univerzitách.

Letní škola slovanských studií po padesáté deváté [cuni.cz, 21. srpna 2015]

Související:

Letní škola slovanských studií FF UK přivítá více než 140 zájemců o češtinu z celého světa [iforum.cuni.cz, 24. července 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK