Knižní novinky Vydavatelství FF UK: srpen

Přinášíme výběr z nejnovějších titulů z produkce Vydavatelství FF UK. Všechny uvedené knihy a časopisy lze zakoupit se slevou ve fakultním e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha.

 

mezi_cechy_obalka2 „Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými.“ Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické paměti a utváření katolické identity v 17. století
Marie Škarpová
Kancionál český mnohostranně literárně činného jezuity Matěje Václava Šteyera (1630–1692) patří k nejobsáhlejším i nejvydávanějším bohemikálním kancionálům. Šteyerův zpěvník nabízí zajímavé výpovědi o literárním životě doby svého vzniku i doby své recepce, o podílu hymnografie ve vernakulárním jazyce na utváření laické zbožnosti i konfesijní identity apod. Monografie Marie Škarpové Štejerovu snahu interpretuje v širším kontextu jako součást úsilí českých katolických intelektuálů prvních pobělohorských generací o katolickou podobu české kolektivní paměti. A vybízí tak ke studiu memoriální funkce hymnografie, podílu českých kancionálů na konstituování konfesijní i národní identity a vůbec k reflexi vlastního vztahu k minulosti.
více: ukázka (PDF), e-shop
ruze chuti prerozkosne_web Růže chuti přerozkošné. Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století
Kateřina Smyčková, Šárka Hálečková (eds.)
Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože mohou být pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního umění. Antologie vybírá z dochovaného rukopisného repertoáru celkem čtyřicet písní s mariánskou a eucharistickou tematikou. Text písní je kriticky upraven s ohledem na specifika barokní češtiny a rukopisné produkce. Přibližně polovina textů se dochovala spolu s notací, antologie ji přináší v moderním přepisu. Texty jsou opatřeny vysvětlujícím komentářem, textově a hudebně kritickým aparátem. Úvodní studie objasňuje úlohu rukopisné hymnografie v dějinách českého písemnictví, podává přehled všech známých moravských rukopisných kancionálů a blíže osvětluje písně zařazené do antologie.
více: ukázka (PDF), e-shop
na ceste k westminsteru Na cestě k westminsterskému statutu. Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907–1931
Jaroslav Valkoun
Vztahy ostrovního státu a jeho dominií výrazně ovlivnily vývoj Britského impéria na konci 19. a v první třetině 20. století. Především vzájemný postoj ke konstitucionálním otázkám, o nichž dominiální a britští představitelé kontinuálně jednali na koloniálních, respektive imperiálních konferencích, představoval jeden z hlavních aspektů, formující vazby mezi mateřskou zemí a zámořskými autonomními celky. Monografie Jaroslava Valkouna se proto zaměřuje na klíčové období, kdy postupně vzrůstal význam britských samosprávných držav nejen v rámci samotného impéria, ale i v oblasti mezinárodních vztahů a kdy dominia získala možnost ovlivňovat směřování imperiální zahraniční politiky.
více: ukázka (PDF), e-shop
prozodicke spisy_web Prozodické spisy raného obrození
Petra Hesová, Robert Kolár, Jakub Říha (eds.)
Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele souboru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798; vychází česky poprvé), které položilo základy sylabotónické reformy českého verše. Druhým textem souboru je spis Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie (1818) Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého, který je vášnivou polemikou s Dobrovského sylabotónismem a jeho realizací v poezii puchmajerovských básníků ve jménu (obnovené) časomíry. Soubor uzavírá doposavad přehlížený spis Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii (1820) Šebestiána Hněvkovského, představující obranu puchmajerovské generace a zároveň pokus o syntézu obou protikladných postojů. Vydávané texty jsou vybaveny komentářem a vysvětlivkami a doplněny slovníkem základních symbolů a pojmů z teorie verše.
více: ukázka (PDF), e-shop

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK