Socioložka a publicistka Jiřina Šiklová oslavila životní jubileum a převzala pamětní medaili

Ve středu 17. června byla dr. Jiřině Šiklové udělena stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy za celoživotní dílo a za mimořádné zásluhy o rozvoj oborů sociální práce, gerontosociologie a studií genderové problematiky.

„Postoje doktory Šiklové nejsou řekněme konformní pro mainstream, který se často snaží říkat to, co je uším libé. Paní doktorka se nebojí říkat i ty věci, které třeba většině libé nejsou, a o to si jí samozřejmě více ceníme. Doktorka Šiklová je pevně spjatá s Univerzitou Karlovou, ceníme si jejích encyklopedických znalostí, brilantní analýzy, jejího vystupování, hájení zájmů utlačovaných menšin, s čímž ona sama měla po dobu pětadvaceti let těžké životní zkušenosti,“ uvedl při slavnostním setkání prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, a vzápětí rozšířil četná ocenění doktorky Šiklové o stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy.

Na slova rektora UK navázala doc. Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK: „Chtěla bych vyzdvihnout, že paní doktorka oslovuje širokou veřejnost, že oslovuje obyčejné lidi. Mezigenerační komunikace je něco, o čem se pořádně nemluví, přitom mně připadá, že je to něco, co se nám vytrácí.“

Slavnostního shromáždění proběhlo v kruhu rodiny doktorky Šiklové, jejích kolegů z Katedry sociální práce a absolventů oborů spjatých s jejím působením.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc., (nar. 17. června 1935 v Praze) vystudovala historii a filozofii na Filozofické fakultě UK. V roce 1965 se zde podílela na založení katedry sociologie, v roce 1990, po desetiletích práce v disentu za cenu politické perzekuce a věznění, se na fakultu vrátila jako spoluzakladatelka a vedoucí katedry sociální práce. Založila také centrum Gender Studies v Praze.

Za svou práci získala mnohá ocenění, např. ocenění Žena Evropy v r. 1995, Medaili Za zásluhy I. stupně v r. 1999 či plaketu Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR v r. 2000.

V současnosti píše a přednáší na českých i zahraničních univerzitách, a to především o problematice gender, životního cyklu, menšin a národností, neziskového sektoru a sociální gerontologii.

20150617IMG_3142

„Vždycky jsem měla velkou afinitu vůči Filozofické fakultě, už jako holka na gymnáziu jsem si přála, abych zde mohla studovat,“ uvedla v děkovné řeči dr. Šiklová. Na snímku zleva: dr. Jan Bičovský, proděkan FF UK pro přijímací řízení a vnější vztahy, dr. Jiřina Šiklová, prof. Tomáš Zima, rektor UK, doc. Mirjam Friedová, děkanka FF UK, dr. Eva Dragomirecká, vedoucí Katedry sociální práce FF UK

Socioložka a publicistka Jiřina Šiklová oslavila životní jubileum a převzala pamětní medaili [iforum.cuni.cz, 18. června 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK