Profesorce Palkové byl udělen čestný titul emeritní profesor UK

Děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová, Ph.D., předala profesorce Palkové dekret o udělení čestného titulu emeritní profesor Univerzity Karlovy. Předání dekretu proběhlo v rámci zasedání Vědecké rady FF UK 21. května 2015.

„Prof. Zdena Palková je bezpochyby jednou z nejvýraznějších postav české fonetiky posledních desetiletí. Jako dlouholetá ředitelka Fonetického ústavu FF UK se významně zasloužila o rozvoj ústavu i fonetiky jako vědního oboru. Ústav za jejího vedení prošel nejen zásadní prostorovou rekonstrukcí, ale i modernizací přístrojového vybavení. Po roce 1989 se prof. Palková podílela na znovuoživení výuky fonetiky v České republice zavedením nového studijního oboru lingvistika a fonetika, v roce 2002 byl také díky jejímu úsilí obnoven samostatný obor fonetika, který nyní mohou studovat bakalářští, magisterští i doktorští studenti. Univerzita Karlova se tak stala jedinou institucí v České republice, která studium tohoto oboru nabízí,“ uvedla při předávání dekretu doc. Friedová.

laudatio (PDF)

20150521IMG_2428

Zleva: Mgr. Pavel Šturm, doc. Jan Volín, prof. Zdena Palková, doc. Radek Skarnitzl, dr. Jitka Veroňková


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK