Klasický archeolog prof. Bouzek obdržel zlatou medaili UK

Do soboty 23. května probíhá mezinárodní konference Contacts, Migrations and Climate Change, kterou na počest prof. Jana Bouzka u příležitosti jeho 80. narozenin pořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK. Ve čtvrtek 21. května předal rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima panu profesorovi zlatou medaili UK.

Děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová předala stříbrné pamětní medaile prof. Gochovi Tsetskhladzemu a prof. Lidii Domaradzké: prof. Tsetskhladzemu za zásluhy o podporu Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v tradiční oblasti studia jihovýchodní Evropy a Černomoří a prof. Domaradzké za zásluhy a dlouholetou podporu výzkumného projektu Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v lokalitě Pistiros v Bulharsku.

Konference Contacts, Migrations and Climate Change probíhá od 19. do 23. května 2015 v Clam–Gallasově paláci (Husova 20, Praha 1). Program konference je zaměřen na témata blízká prof. Bouzkovi a sleduje vztahy širokého okruhu zemí: oblasti Černomoří, Egejského moře či střední Evropy.

Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (*1935), působí na FF UK 1958. V roce 1991 byl jmenován profesorem. V letech 1993–2000 zastával funkci ředitele Ústavu pro klasickou archeologii. Na témže ústavu působí dodnes.

Prof. Bouzek vedl řadu výzkumů v Čechách, v šedesátých letech se účastnil několika výzkumů v Řecku, vydal výsledky starších výzkumů prof. Salače v Kymé v Malé Asii a na ostrově Samothráké, v letech 1980–1983 vedl jako poradce UNESCO výzkumy v Anuradhapuře na Sri Lance, od roku 1990 po několik let seminární výzkum na Mušově na jižní Moravě. Od roku 1993 až doposud vede výzkumy řecké osady Pistiros v Bulharsku a v 1996 vedl český výzkum UNESCO v Beirutu.

Jeho hlavními specializacemi jsou raně řecká, etruská a thrácká archeologie. Mnoho studií věnoval také prehistorické středoevropské a římsko-provinciální archeologii a recepci antiky v českém umění. Vydal řadu cizojazyčných knih a popularizujících publikací.

Pan profesor Bouzek se zasloužil o celoživotní přínos v oblasti rozvoje a zachování oboru Klasická archeologie na FF UK. Po roce 1989 se zasadil o její „znovuvzkříšení“ a zapojení do evropského kontextu.

O konferenci a současných výzkumech Ústavu pro klasickou archeologii FF UK v Bulharsku a Uzbekistánu hovoří doc. Peter Pavúk, ředitel ústavu, v pořadu Studio ČT24.

Ocenění převzali (zleva): Gocha Tsetskhladze, Lidia Domaradzka a Jan Bouzek

Ocenění převzali (zleva): Gocha Tsetskhladze, Lidia Domaradzka a Jan Bouzek

Klasický archeolog Jan Bouzek obdržel zlatou medaili UK [iforum.cuni.cz, 22. května 2015]


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK