Edice Dálný východ se představuje publikací Korejská náboženství

Svou první publikací Korejská náboženství se představuje edice Dálný východ zaměřená na Čínu, Koreu, Japonsko, Tibet, Mongolsko a další země a etnika tohoto kulturního okruhu.

Edice sdružuje autory, kteří se regionem dlouhodobě akademicky zabývají v rámci orientalistických pracovišť na FF UK i jiných domácích a zahraničních akademických institucích.

Kniha Korejská náboženství je výběrem z textů do­kladujících vývoj duchovních představ obyvatel Korejského poloostrova od starověku až po sou­časnost. Staletí importů, asimilace i perzekuce jednotlivých náboženských směrů a škol dala v Koreji vzniknout mimořádně pestrému spek­tru religiózního života, v němž se o přízeň států i jednotlivců ucházely lokální kulty, buddhistické školy, státem podporovaný konfucianismus, na­uky o dosažení nesmrtelnosti, chiliastická hnu­tí, anebo později křesťanství a moderní západní ideologie a jejich korejské podoby. Kniha před­stavuje teoretické texty jednotlivých náboženských směrů a škol, ale i dokumenty ilustrující náboženskou praxi určitých historických období i skupin obyvatelstva. Podoby náboženského ži­vota v tradiční Koreji demonstrují dynastické kro­niky, šamanské písně, literátské anekdoty, ale mj. i prorocké básně a dětské učebnice. Chronologie textů sleduje proměny náboženství a kultů v ob­dobí starověkých Tří království, náboženský život nástupnického království Korjŏ, dlouhé období Čosŏn, první kontakty se Západem a křesťanskou misii v 18. a 19. století, vznik synkretických kultů na sklonku 19. století i transformaci vnímání náboženství ve 20. století.

O autorech:Vladimír Glomb, Ph.D., se věnuje proble­matice kultury a jazyka tradiční Koreje. Ve své od­borné činnosti se zaměřuje zejména na školy kla­sické korejské filozofie a konfucianismus obecně. Působí na Ruhr-Universität Bochum.

Doc. Miriam Löwensteinová, Ph.D., pra­cuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje staré i moderní korejské li­teratuře a kultuře. V jejich rámci ji zajímá zvláště struktura a inventář starších narativních žánrů, jejich platnost a prostupnost.

korejska-nabozenstvi-obalka-04


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK