Pozvánka na dubnové zasedání Akademického senátu FF UK

Komentovaná pozvánka na 9. zasedání AS FF UK, které se koná ve čtvrtek dne 9. dubna 2015 od 13:30 v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

navrhovaný program a všechny materiály

Komentovaný program 9. zasedání AS FF UK

 

1. Program zasedání

Nutný formální bod.

2. Zápis z 8. zasedání AS FF UK

Nutný formální bod.

3. Akreditace
3.1 Žádost o prodloužení akreditace SO Anglistika – amerikanistika v bakalářském SP Anglistika – amerikanistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

Prodloužení tradiční akreditace. Vzhledem k pozitivní zprávě SK a vstřícnosti zástupců oboru se neočekává hlubší diskuse.

3.2 Žádost o prodloužení akreditace SO Historie – české dějiny v evropském kontextu v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium)

Studijní komise upozorňuje na několik drobných problémů akreditace, celkově ji však jednohlasně doporučuje. Neočekává se hlubší diskuse.

3.3 Žádost o prodloužení akreditace SO Latina v magisterském SP Filologie na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

Formální žádost s pouze formálním projednáváním.

4. Novelizace Opatření děkana „Postup projednávání akreditací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze“

Novela opatření děkana k postupu projednávání akreditací reflektuje několikaletou zkušenost s reálným během tohoto procesu. Novým momentem je pak přesunutí kompetencí vzhledem k doktorským akreditacím na Komisi pro vědu FF UK. Senát se k návrhu vyjadřuje, Legislativní komise FF UK s navrženým textem souhlasí. Očekává se především diskuse nad statutem “koncepčního grémia děkana”.

5. Žádost o doplnění Studijní komise o Mgr. Petra Christova, Ph.D.

V souvislosti s odstoupením dr. Svatoňové žádá předsedkyně Studijní komise FF UK o doplnění komise o dr. Christova. Senát tuto žádost schvaluje v tajném hlasování.

6. Návrh rozpočtu FF UK na rok 2015

Schvalování rozpočtu fakulty patří mezi hlavní kompetence Senátu. Dá se tedy očekávat podrobná diskuse jak o konkrétních číslech, tak o koncepci rozpočtu. Hospodářská komise rozpočet ke schválení doporučila.

7. Různé
7.1 Návrhy vnitřních předpisů UK

K projednání změn vnitřních předpisů UK jsou přizvány i fakultní Senáty, které mohou zasílat připomínky. Předsednictvo Senátu proto bude informovat o formě a harmonogramu sbírání připomínek.

7.2 Informace o proběhlých výběrových řízeních na FF UK

Pravidelné informatorium předsednictva Senátu.

7.3 Informace o přípravě nové koncepce studia češtiny pro cizince na FF UK

Ohlášený informační bod paní děkanky.

 schváleno předsednictvem AS FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK