Cenu Jana Palacha za rok 2014 získali studenti za diplomové práce z oborů starořečtiny a sociologie

Cenu za vynikající samostatnou publikační činnost a za mimořádný přínos diplomové práce získali Mgr. Robert Roreitner (Ústav řeckých a latinských studií) a Mgr. Michaela Röschová (Katedra sociologie).

Děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová, Ph.D., udělila Cenu Jana Palacha autorům dvou vynikajících magisterských diplomových prací. Mgr. Robert Roreitner (studijní program Humanitní vědy, obor Filozofie – Starořečtina) cenu obdržel za práci Trójské osudy (K ideji osudu v Íliadě), jejíž vedoucí byla Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.; Mgr. Michaela Röschová (studijní program Sociologie, obor Sociologie) byla oceněna za práci Metodologické problémy self-reportových studií: Techniky znáhodněné odpovědi a crosswise model ve studiu kriminality a delikvence, kterou zpracovala pod vedením doc. PhDr. Jiřího Buriánka, CSc. Ceny na Vědecké radě FF UK předal 16. dubna doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., proděkan FF UK pro vědu a výzkum.

20150416IMG_7930

zleva: Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D., vedoucí oceněné práce, Mgr. Robert Roreitner, laureát Ceny Jana Palacha, doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc., ředitelka Ústavu řeckých a latinských studií FF UK

Práce Mgr. Roreitnera si klade za cíl představit ideu osudu ztvárněnou v Homérově Iliadě. Ideou je přitom míněno to, co dává jednotu zdánlivě nesoudržným představám (1) osudu jako smrti a jako životního určení; (2) osudu jako daného údělu a jako působící moci; (3) osudu, jako toho, co člověk utváří, jako toho, co ho potkává. Tato trojí významová polarita je zkoumána na dvou úrovních: (a) výstavby eposu (jak jsou osudy v básni ztvárněny) a (b) homérských výrazů pro osud (jak se o něm v básni mluví).

Kolegium děkana, které vybíralo na základě nominací kateder a ústavů, na této práci zvláště ocenilo, že autor si nevybral marginální téma, ale naopak téma již dobře zmapované a komentované, k němuž byl přesto schopen přinést nové původní myšlenky. Autor kromě badatelské invence prokázal mimořádnou jazykovou a filologickou erudovanost, k níž patří nejen vynikající znalost několika živých i mrtvých jazyků, ale i dokonalá orientace v homérských eposech a celkový kulturní a odborný rozhled. Práce byla shledána jako vhodný kandidát na vydání v zahraničním nakladatelství a oceněna byla rovněž dosavadní badatelská činnost studenta včetně pregraduálního grantu.

„Chtěl bych poděkovat paní doktorce za to, že se do tohoto dobrodružství byla ochotná pustit, a také fakultě, že bylo možné, i když někdy trochu komplikovaně, dopravit sem všechnu potřebnou literaturu, což není úplně samozřejmé,“ uvedl ke svému ocenění Mgr. Roreitner.

20150416IMG_7938

zleva: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., vedoucí oceněné práce, Mgr. Michaela Röschová, laureátka Ceny Jana Palacha, PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., vedoucí Katedry sociologie FF UK

Práce Mgr. Röschové se věnuje technikám znáhodněné odpovědi a jejich využití v self-reportových studiích kriminality a delikvence. Cílem práce je zmapovat potenciál, který techniky pro tuto výzkumnou oblast představují, spolu s jejich omezeními, a to z hlediska věcného, metodologického, praktického i čistě technického.

Kolegium na této práci ocenilo její vlastní přínos v oblasti metodologického experimentu. Oceněna byla jak původnost a šířka zpracování problému, tak jeho zapojení do kontextu dalších studií v rámci mezinárodního výzkumného projektu, na němž oceněná participuje, a skutečnost, že výsledky v práci prezentované již vzbudily mezinárodní ohlas. Autorka je významně publikačně činná a lze očekávat, že oceněná publikace bude vydána jako samostatná monografie nebo ve formě dílčích textů v odborných periodicích. Pozitivně bylo hodnoceno také dosavadní působení oceněné na FF UK včetně jejího zapojení do grantové a výukové činnosti a všestranný oborový zájem o psychologii, filozofii a metodologii vědy.

„Docent Buriánek pomáhal mnohá desetiletí vytvářet prostředí, kde jsem mohla studovat a kde je spousta skvělých pedagogů, kteří mě mnohé naučili, a já doufám, že se k nim budu moci v dalších letech připojit,“ doplnila po převzetí ceny Mgr. Röschová, která v současné době studuje doktorský studijní program Sociologie, obor Sociologie na FF UK v Praze.

 

Cena Jana Palacha je jediná oficiální fakultní cena, která je udělována řádnému studentovi FF UK. Je udělována za vynikající samostatnou publikační činnost, za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF UK. Jejím smyslem je připomenout památku Jana Palacha.

Newsletter FF UK

Newsletter FF UK