Zemřel matematik Petr Vopěnka

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze a Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 20. března 2015 náhle zemřel prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy, bývalý ministr školství a vůdčí postava české matematiky druhé poloviny 20. století.

Petr Vopěnka se narodil 16. května 1935 v Praze. Po maturitě na gymnáziu v Ledči nad Sázavou vystudoval v roce 1958 Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Jeho diplomovou práci vedl slavný český matematik Eduard Čech. Vědeckou hodnost CSc. získal v r. 1962, DrSc. v r. 1967. Od r. 1958 byl zaměstnán na MFF UK, od r. 1964 jako docent. Jmenování profesorem bylo jednomyslně navrženo vědeckou radou UK v r. 1968, jmenován však byl z politických důvodů až v r. 1990. V letech 1966–69 byl proděkanem MFF UK a od r. 1967 vedoucím Katedry matematické logiky. V r. 1970 byla tato katedra zrušena politickým opatřením.

V lednu 1990 byl zvolen prorektorem UK, v letech 1990–92 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 1992–2000 byl vedoucím obnovené Katedry matematické logiky a filozofie matematiky MFF UK. V roce 2000 se stal emeritním profesorem Univerzity Karlovy. Od roku 2003 působil na katedře filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a spolupracoval s výzkumným centrem Nové technologie ZČU v Plzni. Byl členem vědecké rady FF i vědecké rady univerzity.

Petr Vopěnka byl jednou z vůdčích postav české matematiky druhé poloviny 20. století. V šedesátých letech pracoval na prvním Hilbertově problému a rozvinul teorii booleovských modelů, je autorem Vopěnkova principu v teorii množin. Vychoval několik generací českých logiků. Jeho přínosem bylo i vytvoření teorie polomnožin, a pak zejména alternativní teorie množin, jejímž filozofickým základem byla Husserlova fenomenologie.

Zájem o filozofii a historii matematiky u něj postupně převážil, věnoval se zejména filozofickým otázkám rozvoje geometrie a teorie množin a jeho dopadem na infinitesimální počet. Od poloviny osmdesátých let vedl na MFF UK seminář, na kterém umožňoval vystupovat i pronásledovaným českým filozofům. Na FF ZČU přednášel kurzy věnované historii a filozofii matematiky a společně s doktorandy a pedagogy katedry filozofie pracoval na překladu významných klasických matematických textů.

Petr Vopěnka byl člověkem ryzího charakteru a pevných zásad. V roce 1998 mu bylo prezidentem Václavem Havlem uděleno státní vyznamenání Medaile za zásluhy II. stupně, v roce 2004 cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových.

Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat v úterý 31. března 2015 v 11:00 hodin na Pražské křižovatce – v bývalém kostele sv. Anny.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan MFF UK

doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., děkan FF ZČU

 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK