Pozvánka na únorové jednání akademického senátu

Komentovaný program 7. zasedání AS FF UK, 12. února 2015

1. Program

Nutný formální bod.

2. Zápis

Nutný formální bod.

3. Akreditace

Pravidelná agenda akademického senátu, který se vyjadřuje k návrhům studijníchprogramů a jejich změn.

a. Indonésistika
Prodloužení akreditace relativně nového bakalářského oboru. Studijní komise prodloužení doporučila, vzhledem ke zprávě komise se dá očekávat diskuse nad personálním zajištěním oboru.

b. Lusobrasilská studia
Prodloužení akreditace tradičního magisterského oboru. Studijníkomise prodloužení jednoznačně doporučila, neočekává se větší diskuse.

4. Proděkan pro studium

Po rezignaci proděkanky Lehečkové paní děkanka navrhuje jmenovat na tuto pozici dr. Landgráfovou z Českého egyptologického ústavu. Od dr. Landgráfové se očekává představení své osoby i tezí, s kterými do úřadu nastupuje. Senát se k jmenování vyjadřuje.

5. PRVOUK

Bod vyplývající z Opatření rektora k Programům rozvoje vědních oblastí na UK. Každoročně je třeba, aby senát schválil rozpis institucionálních prostředků na vědu mezi jednotlivé PRVOUK. Jelikož ovšem dosud není známo, kolik konkrétně prostředků na fakultu přijde, ale již nyní je třeba rozpis schválit, provádí se schvalování obecných principů, které se pak přepočtou dle reálných čísel. Hospodářská komise návrh rozpisu doporučila, očekává se diskuse především o rámcových principech rozdělování institucionálních prostředků na vědu.

6. Převod mezi fondy

V minulém roce vznikla potřeba krýt předpokládaný schodek vzniklý ukončením státní podpory strategických oborů převodem z fakultního rezervního fondu do fondu provozních prostředků (senát kladně projednal dne 18. 9. 2014). Vzhledem k tomu,že tento schodek nakonec nevznikl, děkanka fakulty navrhuje tutéž částku (6.9 mil. Kč) převést opět do rezervního fondu. Hospodářská komise návrh doporučila, senát se k němu vyjadřuje.

7. Podnět prof. Gabrielové

Profesorka Gabrielová z Ústavu hudební vědy ve svém podnětu konstatuje, že dle jejího názoru paní děkanka na setkání akademické obce dne 22. 1. neodpověděla na důležité otázky, které položil otevřený dopis členů akademické obce “Žádost o komplexní stanovisko k rozpočtové situaci a jejímu řešení” ze dne 16. 12. 2014, a vznáší je tedy znovu. Taktéž upozorňuje na nebezpečí paradigmatických změn v pojetí vysokého školství a požaduje jasnější vyjádření akademické obce v této věci. Dá se očekávat delší a spletitá diskuse.

8. Stipendijní fond

Informační bod, ke kterému se vedení fakulty zavázalo loni. Předložený materiál rozklíčovává tvorbu prostředků stipendijního fondu a strukturu jeho čerpání. Hospodářská komise doporučila zaujmout kladné stanovisko. Vzhledem k obdobnému bodu diskutovanému na zasedání senátu dne 13. 3. 2014 se očekává diskuse ke struktuře čerpání stipendijního fondu na odměny studentům za technicko-hospodářskou práci pro fakultu (vyjádří se zejména zástupci Stipendijní komise, kteří materiál připomínkovali). Senát informaci bere na vědomí.

9. Různé

Souhrnný bod pro informace a podněty, které nejsou natolik důležité, aby byly projednávány samostatně. Dá se očekávat informatorium předsednictva a zástupců FF v senátu UK.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK