Vychází kniha o středověkém kultu Čtrnácti svatých Pomocníků

Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima 13. až 16. století. Kult zpočátku variabilní světecké skupiny, složené převážně ze starokřesťanských světců a světic, se od 14. století intenzivně šířil ze svého centra mezi Kremží, Pasovem, Řeznem a Brixenem do dalších rakouských, bavorských a franckých oblastí. Své definitivní ukotvení získal na základě údajných zjevení Dítěte Ježíše a Čtrnácti sv. Pomocníků, k nimž došlo v letech 1445/1446 na území cisterciáckého opatství Langheim v Horních Francích v bamberské diecézi. Od tohoto okamžiku, kdy se také zrodilo slavné poutní místo Vierzehnheiligen, se kult rychle šířil všemi směry, takže na začátku evropských reformací se vyskytoval v rozsáhlé oblasti od Dánska po Itálii a od Francie po Uhry. Navíc výrazněji než jiné obdobné kulty vzbuzoval zájem společenských elit, včetně těch aristokratických a intelektuálních.

ctrnact_pomocniku_webKniha historika a filozofa Petra Hlaváčka Čtrnáct svatých pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi, která právě vychází v ediční řadě Fontes, se zabývá jak vznikem, tak šířením kultu Čtrnácti sv. Pomocníků, jakož i analýzou fungování hlavních poutních center kultu v Horních Francích a Durynsku, ale i v severozápadočeské Kadani, podporované aristokratickým rodem Hasištejnských z Lobkowicz. Samostatná kapitola je věnována expanzi kultu do dalších regionů Evropy, zejména pak výběru artefaktů reprezentujících zmíněnou christocentrickou dimenzi tohoto fenoménu. Monografie je koncipována jako interdisciplinární, s širokým využitím literárního a ikonografického materiálu z širší střední Evropy.

V edici Fontes v roce 2014 dále vyšlo:

Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda (Jakub Drábik)

Kapitoly z obecných dějin (Martin Kovář, Václav Drška, eds.)

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945–1964) (Michal Ulvr)

Připravujeme:

Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848–1948 (Borut Klabjan)

 

ilustrace: tzv. Admontská deska se Čtrnácti sv. Pomocníky (před rokem 1500, Landesmuseum Joanneum Graz)


Související články