Studie a komentovaný pětijazyčný deník přibližují kavalírskou cestu českého šlechtice

Monografie Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I.–II. autorského kolektivu Zdeňka Hojdy přináší podrobnou studii Černínovy výpravy v kontextu barokní Evropy a nabízí šlechticův deník v edičně zpracovaném originálu a zrcadlovém překladu.

„První svazek se dělí do tří částí. V té první jsme se pokusili rekonstruovat životní běh hlavního protagonisty Heřmana Jakuba Černína a krátce nastínit i historii vzestupu černínského rodu v 17. století.

Druhá část by měla čtenáři nabídnout ucelený přehled o cestování v 17. století ve všech jeho důležitých aspektech: mluví se tu o cestách, dopravních prostředcích, hostincích, finančních převodech – a ovšem hlavně o tom, co bylo podstatné pro cestující kavalíry, tedy proč se na tyto nákladné cesty vydávali; o studiu, o pobytech u dvorů, z nichž si měl mladý šlechtic odnést znalost ceremoniálu a vůbec potřebné sociální dovednosti. Kavalíři si osvojovali určitou kulturu, která byla vlastně společná jejich stavu napříč střední a západní Evropou.

Konečně třetí část, která je nejrozsáhlejší, představuje nejdůležitější města a regiony, které Černín navštívil, ovšem očima cestovatelů 17. století. Vypovídá o tom, jakýma očima viděli mladíci ze střední Evropy tento cizí, ale zároveň na základě jejich dosavadní výchovy a vzdělání v mnohém povědomý „svět“, zejména italské a francouzské země. Vše je přitom pochopitelně založeno nejen na výpovědi „našeho“ deníku, ale na množství dalších srovnávacích pramenů; popis podoby daného města pak na sekundární literatuře – často desítkách knih a odborných článků k jednomu místu,“ říká v rozhovoru o nové publikaci doc. Zdeněk Hojda (Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK), vedoucí autorského kolektivu.

Hojda, Zdeněk – Chodějovská, Eva – Tesaříková, Alexandra – Hajná, Milena – Marešová, Jana: Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje I.–II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014.

Studie a komentovaný pětijazyčný deník přibližují kavalírskou cestu českého šlechtice [iforum.cz, 3. prosince 2014]

ZH2

Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc., vystudoval na FF UK obory archivnictví a historii. Působil jako vedoucí Archivu Národní galerie v Praze, od roku 1991 vyučuje na katedře pomocných věd historických a archivního studia. Zaměřuje se na období raného novověku, výtvarnou kulturu, dějiny sběratelství či dějiny cestování.

foto: NLN, archiv doc. Hojdy


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK