VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 22/2014 – Harmonogram akademického roku 2014/2015

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto opatření navazuje na ustanovení čl. 3 odst. 1 až 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění a příslušná ustanovení opatření rektora č. 6/2014, Harmonogram akademického roku 2014/15.

Čl. 2

Obecný harmonogram

Zahájení akademického roku

1. 10. 2014

Slavnostní zahájení ak. roku v aule FF UK

1. 10. 2014 v 9.00

Den otevřených dveří

18. 10. 2014

10. 1. 2015

Rektorský den

13. 5. 2015

Konec akademického roku            

30. 9. 2015

Čl. 3

Bakalářské a magisterské studium

Imatrikulace

6. a 7. 10. 2014

od

do

Výuka v zimním semestru 1. 10. 2014

9. 1. 2015

Zápis do IS

29. 9. 2014 (10:00)

28. 10. 2014 (18:00)

Zápis do IS pro studenty jiných fakult

20. 10. 2014 (10:00)

28. 10. 2014 (18:00)

Vánoční prázdniny

22. 12. 2014

4. 1. 2015

Zkouškové období

12. 1. 2015

13. 2. 2015

Výuka v letním semestru

16. 2. 2015

15. 5. 2015

Zápis do IS

12. 2. 2015 (10:00)

15. 3. 2015 (18:00)

Zápis do IS pro studenty jiných fakult

2. 3. 2015 (10:00)

15. 3. 2015 (18:00)

Zkouškové období

18. 5. 2015

30. 6. 2015

Letní prázdniny

1. 7. 2015

31. 8. 2015

Zkouškové období (presemestrální období)

1. 9. 2015

21. 9. 2015

Podání žádosti o uznání předmětů

do 31. 8. 2015

Splnění studijních povinností v SIS

do 21. 9. 2015

Podání žádosti o zápis do dalšího ročníku

do 21. 9. 2015 (kdykoliv po dosažení minimálního počtu kreditů k postupu)

Termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2015/2016

talentové zkoušky: 16. 5. 2015,

náhradní termín 1. 6. 2015

oborové zkoušky (navazující magisterské studium): 25. 5. – 3. 6. 2015,

náhradní termín 10. 6. 2015

oborové zkoušky (bakalářské studium):

1. 6. – 11. 6. 2015,

náhradní termín: 18. 6. – 19. 6. 2015

 

Termíny zápisů studentů prvních ročníků do akademického roku 2015/2016 zveřejňuje fakulta na úřední desce a na vývěsce před studijním oddělením.

Státní závěrečné zkoušky bakalářské a magisterské (BZK a SZZK)

Konkrétní termíny bakalářských a magisterských státních zkoušek jsou vypisovány v SIS.

Typ státní zkoušky

 

Termín státní zkoušky

(od – do)

Termín kontroly splnění studijních povinností před státní zkouškou

Termín odevzdání závazné přihlášky ke státní zkoušce

Státní zkouška bakalářská – BZK

2. 2. 2015

13. 2. 2015

do 21. 1. 2015

do 19. 12. 2014

25. 5. 2015

5. 6. 2015

do 13. 5. 2015

do 20. 4. 2015

15. 6. 2015

26. 6. 2015

do 3. 6. 2015

do 11. 5. 2015

1. 9. 2015

11. 9. 2015

do 21. 8. 2015

do 16. 7. 2015

Státní zkouška magisterská – SZZK

26. 1. 2015

6. 2. 2015

do 14. 1. 2015

do 12. 12. 2014

25. 5. 2015

5. 6. 2015

do 13. 5. 2015

do 20. 4. 2015

15. 6. 2015

26. 6. 2015

do 3. 6. 2015

do 11. 5. 2015

7. 9. 2015

18. 9. 2015

do 26. 8. 2015

do 16. 7. 2015

SZZK – Učitelství pro střední školy

14. 1. 2015 a 15. 1. 2015

do 5. 1. 2015

do 12. 12. 2014

5. 5. 2015 a 6. 5. 2015

do 23. 4. 2015

do 2. 4. 2015

3. 9. 2015 a 4. 9. 2015

do 26. 8. 2015

do 26. 6. 2015

Postupová zkouška – PZK

prosinec 2014

únor 2015

18. 5. 2015 – 5. 6. 2015

15. 6. 2015 – 26. 6. 2015

1. 9. 2015 – 11. 9. 2015

Kontrola splnění studijních povinností 1. cyklu a závazná přihláška k PZK

nejpozději 15 kalendářních dnů před vypsaným termínem

Zadání bakalářských a diplomových prací

průběžně, nejpozději rok před konáním obhajoby

Odevzdání závěrečných prací

určuje základní součást, tj. katedra/ústav (v rozmezí 3 měsíce až 3–4 týdny před plánovanou obhajobou)

Bakalářské promoce

7., 8. a 10. 10. 2014

8., 9., 10. a 11. 12. 2014

15. 4. 2015

Magisterské promoce

14. a 15. 10. 2014

15., 16. a 17. 12. 2014

14. 4. 2015

Závazná přihláška k rigorózní zkoušce

dubnový termín do 31. 1. 2015

 podzimní termín do 31. 8. 2015

Rigorózní promoce

dle harmonogramu RUK

Čl. 4

Doktorské studium

Zápis nových studentů

17. 9. (12:00–17:00)

23. 9. (9:00–12:00)

Imatrikulace

17. 10. 2014 (11:00)

Zápis do IS v zimním semestru (nad rámec ISP)

29. 9. 2014 (10:00) – 28. 10. 2014 (18:00)

Termín odevzdání ISP nově přijatých studentů

do konce října 2014

Zápis do IS v letním semestru (nad rámec ISP)

12. 2. 2015 (10:00) – 15. 3. 2015 (18:00)

Termíny konání státní doktorské zkoušky

(po dohodě je možné stanovit termín individuálně)

26. 1. – 6. 2. 2014

25. 5. – 5. 6. 2014

1. 9. – 15. 9. 2015

Termín odevzdání disertačních prací studentů 8. ročníků

31. 3. 2015

Splnění povinností ISP pro hodnocení studenta za akademický rok 2014/2015

do 30. 9. 2015

Termín pro odevzdání hodnocení studentů za akademický rok 2014/2015 školitelem a oborovými radami

do 15. 11. 2015

Doktorské promoce

21. 10. 2014

 5. 3. 2015

Předpokládaný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2015/2016

15. a 16. 6. 2015

náhradní termín 22. 6. 2015

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

  1. Zrušuje se opatření děkana č. 13/2014, Harmonogram akademického roku 2014/2015.
  2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 17. 12. 2014.

V Praze dne 16. 12. 2014

doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka FF UK

2014-22 Harmonogram akademického roku 2014-2015.pdf