Překlad úryvků Aeneidy přinesl studentovi FF UK první místo v překladatelské soutěži

Michal Ctibor, student magisterského studia latiny a bohemistiky, získal první místo v kategorii poezie v letošním ročníku Překladatelské soutěže Jiřího Levého. Překladatelská soutěž je určena pro mladé překladatele do 35 let, jejím pořadatelem je Obec překladatelů. Odborná porota jako nejzdařilejší ocenila překlad čtyř ukázek z Vergiliovy Aeneidy.

Proč jste se soutěže účastnil?

Zejména proto, že jsem chtěl získat nějakou pokud možno nezávislou zpětnou vazbu, a zjistit, zda můj překlad obstojí mimo obec klasických filologů. Zároveň jsem v tom viděl i možnost část svého překladu – pokud by obstál – publikovat, protože vybrané příspěvky se každoročně objevují na stránkách literárního měsíčníku Plav. Přeložit celý Vergiliův epos je pro mě práce ještě na řadu let, a v knižní podobě se tedy hned tak neobjeví.

Jak vám k vítězství pomohlo studium na FF UK?

K nápadu překládat Aeneidu mě přivedl ještě před mým studiem na FF UK můj gymnaziální profesor Jakub Žytek, který mé překlady četl a připomínkoval většinou jako první. Za což mu tímto děkuji.

Na Ústavu řeckých a latinských studií FF UK panuje velmi přátelská atmosféra, a nejen že mě učili a učí pramenný jazyk, ale dostává se mi tam všemožné podpory, rad i konstruktivní kritiky. Velmi mi pomohly literární a/nebo překladatelské semináře vedené dr. Martinem Bažilem, doc. Evou Kuťákovou a doc. Lucií Pultrovou. Díky ÚŘLS jsem měl také dvakrát možnost podívat se za klasickými filology do Anglie, kde jsem se naučil především nespokojovat se s tím, co se u nás považuje za dostatečné.

Za mnohé také vděčím (ačkoli on o tom možná neví) dr. Robertu Ibrahimovi, který jako externista před časem vedl na Ústavu české literatury a komparatistiky velmi inspirativní seminář k teorii verše, kde studenty seznamoval se základy pojetí M. Červenky.

Jaký je váš vztah k překládání?

Zaprvé pociťuji velký dluh klasické filologie vůči českým čtenářům. Překladů z antické římské literatury mnoho nevychází, mnoho toho přeloženo není, mnoho titulů bylo naposledy přeloženo generací mých praprapradědečků a obávám se, že leccos bylo přeloženo i velmi špatně.

Co byste vzkázal účastníkům dalších ročníků?

Popřál bych jim nejprve hodně štěstí a doufám, že zejména překladatelé z „malých jazyků“ se budou účastnit soutěže ve větším počtu. Porota nekouše.

 

Ukázky oceněného překladu:

Prooemion – shrnutí obsahu eposu

Epyllion o smrti Priama

 

Výřez obrázku z Aeneas‘ Flight from Troy by Federico Barocci. Wikipedia, The Free Encyclopedia [on-line]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aeneas&oldid=625975361


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK