Studenti a pedagogové Ústavu řeckých a latinských studií se zúčastnili letního semináře v Delfách

Na začátku srpna 2014 se skupina pedagogů a studentů z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK zúčastnila speciálního semináře pořádaného Evropským kulturním centrem v Delfách.

Seminář věnovaný řecké antické literatuře a kultuře probíhal od 2. do 13. 8. v konferenčním centru ECCD (European Cultural Centre of Delphi). ECCD pořádá tento seminář každoročně od roku 1995 pod záštitou řeckého ministerstva kultury a turismu. Nad celou akcí drží dlouhodobě patronát prof. Athanasios Markopoulos z univerzity v Athénách. Seminář si klade za cíl dlouhodobě propagovat řeckou kulturu v zemích s dlouhou tradicí výuky starořečtiny a zejména pak zprostředkovat a rozšířit kontakty mezi účastníky a jejich univerzitami. Každý rok jsou pozváni pedagogové a studenti z vybraných zemí, aby se zúčastnili odborných přednášek a seminářů, vedených v anglickém jazyce předními odborníky ze všech participujících států. Letos ECCD hostilo účastníky z České republiky (zastoupené Karlovou univerzitou v Praze a Masarykovou univerzitou v Brně) a ze Slovinska (Univerzita v Lublani). Jako hosté se programu účastnili domácí přednášející z univerzit v Athénách, Soluni a Patrasu.

Ústav řeckých a latinských studií z FF UK reprezentovali doc. Dagmar Muchnová a dr. Sylva Fischerová z řad vyučujících a sedm studentů převážně doktorského studia (Ján Bakyta, Petra Janouchová, Magda Králová, Bořivoj Marek, Matěj Novotný, Robert Roreitner a Marcela Slavíková). Doc. Muchnová posluchače zaujala přednáškou o postavení a funkci partikulí v řečtině. Její druhá přednáška pak pojednávala o typologickém přístupu ke starořecké negaci. Dr. Fischerová promluvila o protikladu obrazu Evropy a Asie v hippokratovských spisech a díle Hérodotově. V následující přednášce se zabývala rolí československých slavistů (M. Murka a R. Jakobsona) při utváření tzv. orálně-formulové teorie spojované s epickou literaturou, jako jsou např. Homérovy eposy. Mgr. Bořivoj Marek si připravil neméně zajímavý příspěvek o současném stavu výuky řečtiny na středních školách v České republice. Přednášky všech účastníků nejen reflektovaly směr současného výzkumu v daných zemích, ale i shrnovaly a představovaly dosažené úspěchy jak českých, slovinských, ale i řeckých přednášejících a jejich kolegů.

Bohatý přednáškový program, věnující se nejen řečtině, antické literatuře, filosofii a historii, ale i všeobecné recepci antiky, byl doplněn návštěvou archeologické lokality v Delfách. V průběhu konání semináře měli účastníci jedinečnou možnost navštívit Frýnichovo divadlo a zhlédnout velice zdařilé provedení Aischylových Peršanů v novořečtině. Celá skupina ve volném čase navštívila také známou jeskyni se svatyní věnovanou Kórykejským nymfám, která se nachází asi 10 km nad Delfami v pohoří Parnássos.

Velký dík patří FF UK za finanční podporu, která umožnila studentům se celé akce zúčastnit.

Zpráva včetně fotografií z pobytu je přístupná na stránkách Ústavu řeckých a latinských studií z FF UK.

Petra Janouchová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK