Knižní novinky Vydavatelství FF UK: září

Přinášíme přehled nejnovějších titulů z produkce FF UK. Všechny uvedené knihy lze zakoupit se slevou ve fakultním e-shopu nebo v Knihovně Jana Palacha.

936_1 Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení

Marek Junek (ed.)

Kolektivní monografie vznikla jako jeden z výstupů oslav 1150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 a navazuje na stejnojmennou konferenci, které se zúčastnili přední historici, kunsthistorici, etnografové, politologové a religionisté z České republiky a ze Slovenska. Monografie analyzuje rozličné podoby cyrilometodějská tradice v 19. a 20 století a všímá si jejího odrazu ve formování národních identit v českých zemích. Sleduje, jaká byla úloha cyrilometodějství nejen v období formování novodobého českého a slovenského národa, ale také jakou roli sehrála v boji proti totalitním režimům a jaké je její místo v jednotlivých církvích na území českých zemí a Slovenska. A v neposlední řadě popisuje, jakou zanechala stopu v umění a v lidové tradici v 19. a 20. století.
 
více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

971_1 Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi

Daniel Vojtěch (ed.)

Publikace, jejíž titul odkazuje na ideu filologie jako spolehlivé průvodkyně labyrintem moderního světa, na několika konkrétních současných literárněvědných analýzách ukazuje reflexe filologické povahy oboru jako jeho živé tradice ve smyslu kritiky slova, ale i hledání jazyka interpretace. Práce, již O. Králík považoval za nikdy nekončící ´“dřinu“ a J. Opelík za „řemeslo“, které lze milovat i nenávidět, se vždy znovu obrací ke slovesné realitě myšlenkové aktivity, vždy znovu usiluje o nový rozvrh, nový pojem této reality ať ve významech historických, ať v aspektech obecných, teoretických.
 
více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

973_1 Tradice a proměny. Mýtus, historie a fikce v Asii

David Labus, Miriam Löwensteinová (eds.)

Monografie se ve svém širokém záběru zabývá recepcí a funkcemi mýtu, historie a fikce ve společnostech východní, střední a jihovýchodní Asie. Představuje celou šíři forem a modelů od literárních a historických kánonů po hagiografickou literaturu a mimo jiné ukazuje, jak je dodnes různým podáním historie na jedné straně přisuzována značná autenticita, a zároveň se historie s její poněkud hypertrofovanou funkcí normativu stává pro současné asijské společnosti mnohem větší zátěží než pro společnosti západní.
 
více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

974_1 Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin

Martina Poliaková, Jakub Raška, Václav Smyčka (eds.)

V návaznosti na alegorii zauzlovaného kapesníku rozvíjí tato kniha diskuzi o vztahu nestabilní vzpomínky a historiografické konstrukce dějin. Nejdříve dochází ke zpochybnění utopie autentické vzpomínky a kritického dějepisectví. Druhá část následně hledá ztracené spojení s minulostí právě v krizových momentech dějin. Závěrečná část se pak propracovává opět k nové rehabilitaci literární formy vzpomínání i narativního dějepisectví.
 
více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK

947_1 Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989

Petr Hlaváček

Knížka vycházející u příležitosti 10. výročí členství České republiky v Evropské unii, poukazuje prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností na skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence.
 
více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK