Cena Kateřiny Krausové byla udělena po dvacáté

Cena Kateřiny Krausové je každoročně udělována za nejlepší diplomovou práci v oboru španělské filologie. Laureátkou jubilejního 20. ročníku se stala Mgr. Katarína Zatlkajová, která byla oceněna za diplomovou práci „Rayuela de Cortázar: un juego en muchos juegos“ (Cortázarova Rayuela – hra v mnoha hrách). Práci vedla prof. Anna Housková a oponoval dr. Juan Sánchez.

Slavnostního předání, které se v Ústavu románských studií FF UK konalo 19. června 2014, se zúčastnili zástupci rodiny Krausovy – spisovatel Ivan Kraus, dr. Eliška Krausová, Naděžda Munzarová a Jan Kraus; proděkanka pro zahraničí doc. Eva Voldřichová-Beránková, emeritní ředitelka Ústavu románských studií FF UK doc. Hedvika Vydrová, současný ředitel ústavu doc. Petr Čermák, vedoucí odd. španělské filologie dr. Anna Mištinová, učitelé oboru hispanistika, někteří z laureátů minulých ročníků a další hosté.

Cena Kateřiny Krausové byla ustavena 17. listopadu 1993 z podnětu prof. Michaela Krause ve spolupráci s tehdejší ředitelkou ÚRS doc. Hedvikou Vydrovou k uctění památky Kateřiny Krausové, která absolvovala v r. 1981 obor španělština-francouzština na Katedře romanistiky FF UK prací „Postava diktátora v románu Gabriela Garcíi Márqueze Podzim patriarchy“. V r. 1985 emigrovala do USA, kde v prosinci r. 1990 po těžké nemoci zemřela. Na založení Ceny Kateřiny Krausové a její správě se v prvních letech podílela i nadace American Czech-and-Slovak Education Fund a Fond pro obnovu vysokých škol v ČR.

Zdroj fotografií: Archiv FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK