Začalo studentské hodnocení kurzů

„Nejcennější zpětnou vazbou jsou určitě slovní komentáře,“ říká o evaluacích letního semestru, do kterého se mohou studenti zapojit do 18. června, proděkanka pro studium dr. Eva Lehečková.

Co si od studentského hodnocení výuky slibujete?

Informace získané ze studentského hodnocení výuky poskytují bezprostřední zpětnou vazbu k průběhu výuky na Filozofické fakultě UK.  Ještě přínosnější jsou z dlouhodobého hlediska, neboť umožňují sledovat vývoj v oblasti výuky. Zároveň je nutné toto studentské hodnocení vnímat v potřebném kontextu, a to jako jednu z částí širšího hodnocení činnosti naší instituce – to zahrnuje například i vědecké působení kateder a ústavů nebo jejich grantovou činnost.

V jaké podobě se budou výsledky hodnocení zveřejňovat?

Chceme pokračovat v tom, co se osvědčilo, takže zde žádné změny nenastávají. Nejcennější zpětnou vazbou jsou určitě slovní komentáře, kterých jsme v minulém hodnocení získali přibližně 7000 – z 22 000 vyplněných dotazníků. To je poměrně relevantní zpětná vazba od studentů, jimž bych za vloženou energii chtěla poděkovat. Pro zveřejňování komentářů i nadále platí, že jak studenti, tak pedagogové či vedoucí základních součástí mohou komentáře skrýt; v minulém hodnocení po zimním semestru studenti skryli 800 komentářů a pedagogové 80, tedy desetinu toho, co studenti.

20120223IMG_9152

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., proděkanka pro studium

A máte přehled o tom, jaké komentáře nakonec zůstanou skryté?

Na obou stranách se obvykle skrývají komentáře, které se ke kurzu vyjadřují značně emocionálně či expresivně. Možná překvapivě to bývají nejen velmi negativní, ale i velmi pozitivní hodnocení. Takové komentáře mnohdy kromě emocionální hodnoty nepřinášejí dost věcných informací využitelných pro budoucí zlepšení kurzu. Proto je pochopitelné, že se je student nebo pedagog někdy rozhodne skrýt. Zároveň však vždy provádíme kontrolu skrytých komentářů a v případě, že by někde docházelo k neopodstatněnému systematickému skrývání komentářů ze strany pedagogů, vstoupili bychom do jednání s příslušnou katedrou či ústavem. Myslím, že je velmi prospěšná také funkce komentářů vyučujících ke komentářům studentů. Studenti díky tomu získávají přímou reakci a mnohdy i vysvětlení pedagogovy výukové strategie. Tato funkce v našem studentském hodnocení výuky není dlouho, a tak je ještě potřeba nějaký čas, aby byly plně využity a doceněny její možnosti.

K čemu studentské hodnocení výuky vlastně je? Jak se jeho výsledky využívají? Můžete uvést nějaké konkrétní příklady z minulosti? 

Studentské hodnocení výuky plní v zásadě tři funkce: za prvé poskytuje vedení FF UK poměrně rychle informace o realizaci výuky. Tím se dají identifikovat problematické kurzy, jejichž kvalitu je nutné zvýšit, ale také je tak možné poznat, které kurzy jsou hodnoceny jako vynikající: je potřeba si studentským hodnocením ověřovat i naše přednosti, nejen slabiny. K těmto poznatkům se přihlíží mimo jiné během akreditačního procesu, když se připravují reakreditace stávajících oborů na FF UK. Druhá oblast, kam cílí studentské hodnocení výuky, jsou katedry a ústavy. Zde může mít studentské hodnocení výuky největší dopad: vedoucí základních součástí či pedagogové se mohou na jeho základě rozhodnout proměnit náplň kurzů nebo třeba více studentům vysvětlovat, proč je daná podoba kurzu vhodná pro obor jejich studia, profesní kompetenci a budoucí uplatnění. A nakonec máme z minulých semestrů potvrzeno, že studentské hodnocení výuky využívají i sami studenti, když se rozhodují, jaké kurzy u jakých pedagogů si zapíšou.

Chystají se v letošním hodnocení nějaké změny?

Žádné zásadní.  Po velmi dobré zkušenosti ze zimního semestru s otázkami zaměřenými na služby studijního oddělení a Knihovny Jana Palacha jsou součástí nynějšího hodnocení otázky zaměřené na grantové a zahraniční oddělení. Malou změnu přinese soutěž – ale to je ještě překvapení – pro ty studenty, kteří se zapojili do hodnocení jak v zimě, tak v létě.

Jak se bude s informacemi získanými z letošního hodnocení dále pracovat?

Kromě již zavedených postupů zmíněných dříve bychom rádi přidali jeden nový krok: během léta na studijním oddělení připravíme zprávu o studentském hodnocení v tomto akademickém roce. Do přípravy zprávy budou přirozeně zapojeny i katedry a ústavy a ta oddělení děkanátu, jejichž činnost byla v letošním roce hodnocena. Zpráva jednak souhrnně představí průběh hodnocení, jednak zhodnotí podněty k výuce i k chodu vybraných oddělení děkanátu, což celkově do budoucna usnadní meziroční srovnání. Zveřejněním této zprávy předjímáme předpis ke studentskému hodnocení výuky, který pro nový akademický rok připravuje Rektorát UK a který by měl podobné souhrnné zprávy o hodnocení výuky předepisovat všem fakultám UK.

hodnoceni.ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK