Prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult k situaci v Grantové agentuře ČR

Děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová svým podpisem podpořila prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult, které vyjadřuje znepokojení nad situací v Grantové agentuře ČR, jehož znění uvádíme níže:

Prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult k situaci v Grantové agentuře ČR

Asociace děkanů filozofických fakult vyjadřuje znepokojení z aktuální situace v Grantové agentuře ČR a připojuje se ke stanovisku Předsednictva České konference rektorů. Mediálně zveřejněné informace vzbuzují pochybnosti o objektivitě při posuzování projektů v soutěži na podporu excelence. Navíc nově zveřejněná pravidla podávání žádostí o grant a následné reakce GA ČR na vznesené připomínky z výzkumných institucí ukazují na trvající neochotu diskuse s vědeckou komunitou a neschopnost sebereflexe, což se projevilo i při přijímání těchto zásadních změn v pravidlech. Jsme přesvědčeni, že takto narušenou důvěru může obnovit pouze odvolání předsedy a členů předsednictva GA ČR.

V Českých Budějovicích 9. dubna 2014


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK