Zápis ze zasedání ediční komise dne 31. října 2013

Přítomni: PhDr. Michael Špirit Ph.D.; doc. PhDr. Daniel Vojtěch

Omluveni: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, CSc.; doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.; Ph.D.; PhDr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.; Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Hosté: Mgr. Ondřej Pittauer

 

Ediční komise se seznámila s novými tituly: Legionáři v roli diplomatů; SALi 1/2013; LP 1/2013.

Garanti jednotlivých edic referovali o stavu a rozpracovanosti plánovaných titulů a o případných termínech odevzdání:

– dr. Michael Špirit – v edici Mnemosyne se pracuje se na rukopisu Evy Pelánové Německá inspirace v dílech Gérarda Nervala. Titulem pro příští rok je rukopis Ivana Klimeše Kinematografie a stát v českých zemích 1895–1945; postupuje též příprava rozsáhlého výboru z prací O. Fischera Literární studie a stati;

– dr. Daniel Vojtěch – v edici Trivium se dokončuje ediční příprava rukopisu kolektivní monografie Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu v literární vědě, do poloviny listopadu bude předán do sazby překlad práce Nicholase Sawickiho Becoming Modern. The Prague Eight and Modern Art 1900–1910 (Osma. Na cestě k modernosti), který už prošel jazykovou redakcí;

Mgr. Ondřej Pittauer informoval o přípravě nových publikací (A Centenary of English Studies at Charles University…; Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky; Jazyk jako stigma?; Když začínáme mluvit…; Lotyšská a česká společnost ve 20. století; Vědění a učení v globalizovaném světě; Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace; Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi; Kacířská univerzita; Osudná kniha; Kultura a totalita; časopisy: LP 1/2013; PP 1 a 2 /2013; HOP 1ú2013; SEP 1/2014; Wisohim 17; NCDS 1-2/2013) a požádal garanty o spolupráci při sestavování edičního plánu vydavatelství na rok 2014 (všechny návrhy shromáždit do konce listopadu 2013).

 

Termín dalšího zasedání EK byl stanoven na čtvrtek 28. listopadu 2013 v 10:00, opět v místnosti 204.

Zapsal: O. Pittauer

Za správnost: M. Špirit