Zápis z porady děkana s vedoucími základních součástí ze dne 28. listopadu 2013

Přítomni: děkan doc. Stehlík, proděkan doc. Špinka, proděkanka prof. Čeňková, proděkan dr. Souček, proděkan doc. Skarnitzl, proděkan prof. Šedivý, tajemník ing. Malý, PhDr. Chundelová, vedoucí ZS dle prezenční listiny

Omluven: proděkan ing. Gregor

Děkanské informatorium

–         Děkan konstatoval, že AS FF UK schválil po připomínkách legislativní komise novelu Pravidel pro organizaci studia.

 • Předpis bude nyní zaslán na AS UK.

–         Děkan konstatoval, že bylo vydáno Opatření děkana o přidělení prospěchových stipendií.

 • Stipendia budou vyplacena ve výši 11.000 Kč.
 • Děkan zopakoval svou tezi podporovat studenty spíše formou účelových stipendií než plošným přidělováním stipendií.

–         Děkan konstatoval, že na kolegiu rektora byla diskutována nová kritéria habilitačních a profesorských řízení.

 • Děkan pošle materiál vedoucím základních součástí k případným připomínkám.

–         Děkan konstatoval, že byl připraven výhled akreditací od roku 2014.

 • Upozornil, že z původně informativního materiálu se stává záležitost exekutivní.
 • Agendu s tím související považuje za zbytečnou byrokracii.
 • Materiál byl diskutován na VR FF UK.
  • Na dalším jednání VR FF UK bude děkan informovat o akreditační situaci na FF UK a hodnocení nastavení akreditačního procesu v rámci fakulty.

–         Děkan konstatoval, že AS FF UK schválil Aktualizaci DZ FF UK na ak. rok 2013/14.

–         Děkan informoval, že na prosincové jednání AS FF UK bude předložena žádost o přidělení příslušné části hospodářského výsledku UK za rok 2012, který fakulta obdržela, do FRIM (návaznost na projekty OP VaVpI).

Resort studia

–         Proděkan informoval o novém způsobu administrace SZZK:

 • Základní součástí obdrží ve dnech 9.-12. prosince dopis s podrobnými informacemi, včetně harmonogramu a manuálu.
 • Platí zásada, že přihlašování studentů je možné jen elektronicky (vyjma studentů ve stavu přerušeno).
 • Došlo k „rozpojení“ termínů přihlášení ke SZZK a kontroly splnění studijních povinností.
  • Přihlášky studentů ke SZZK jsou závazné a jsou vždy jen 3 termíny.
  • Komise může studenta z termínu omluvit (a to i z důvodů nesplnění kontroly studijních povinností).
  • Komise jsou vytvářeny stále stejným způsobem na SO na základě xls tabulek (pokud budou ZS chtít, mohou si však komise sestavovat samy v SIS).
  • Tisk protokolu a jeho vyplňování je možné realizovat na základní součásti nebo jako dosud na SO (je nutné o to požádat do daného data).
 • Do 20. prosince obdrží základní součásti seznam studentů přihlášených na konkrétní termín.
 • Nejpozději do 20. prosince je třeba nahlásit, zda má tisk protokolů zajistit SO.

–         Proděkan poděkoval za spolupráci při stanovování garantů oborů a programů pregraduálního studia.

 • Několik nedostatků bude dořešeno individuálně.

–         Proděkan upozornil, že se blíží termín studentských evaluací.

 • Základní součásti obdrží 9. prosince seznam předmětů v tomto semestru vyučovaných, které budou otevřeny v evaluaci.
 • Je možné využít možnosti zařazení vlastních otázek, které lze zadávat do 8. ledna 2014.
 • Vlastní hodnocení bude probíhat ve dnech 13. ledna – 9. února 2014 a to opět pouze elektronicky.
 • Od 10. do 16. února bude možné kontrolovat slovní komentáře a případně je skrýt či na ně reagovat.
 • 17. února budou evaluace zveřejněny.

–         Proděkan poděkoval za spolupráci při vysílání zástupců do taláru při promocích.

 • Základní součásti obdrží seznamy studentů přihlášených na jednotlivé termíny promocí.

 

Resort přijímacího řízení a dalšího vzdělávání

–         Proděkan konstatoval, že AS FF UK schválil podmínky do doktorského studia. Upozornil na dvě zásadnější změny:

 • Konání zkoušky formou videokonference po Skype bude možné realizovat (po zkušenostech z minulého roku) pouze se souhlasem předsedy oborové rady.
 • Nyní nebude možné, aby si student podal s jedním projektem přihlášku ke studiu na 2 obory.
  • Pokud by totiž byl student na oba obory přijat, neexistuje možnost mu studium na druhém oboru neumožnit.

–         Proděkan informoval, že 11. ledna 2014 se uskuteční Den otevřených dveří FF UK,

 • Proděkan osloví základní součásti s prosbou o stanovení odpovědné osoby za danou základní součást.
 • Prezentace z auly budou streamovány.

–         Proděkan informoval o veletrhu Gaudeamus :

 • Veletrh v Brně proběhl v listopadu, v Praze se uskuteční 28.- 29. ledna 2014.
 • I v Praze bude realizována z podnětu UK sekce „Věda pro život“.
  • Dosavadní zpětné vazby o přínosu sekce jsou rozporuplné.
  • Základní součásti, které mají o účast v sekci zájem, se mohou přihlásit přímo proděkanovi.

–         Proděkan informoval, že při jednání Asociace děkanů FF ČR v Olomouci ve dnech 5.-7. listopadu byl schválen koncepční materiál výhledu učitelského studia na filozofických fakultách, který byl připraven na FF UK.

 • Materiál bude zaslán Akreditační komisi ČR.

Resort vědy a výzkum

–         Proděkan poděkoval za dodání pokladů pro sestavení přehledu garantů oborů a programů doktorského studia.

–         Proděkan poděkoval za nominace do hodnotících panelů RVVI.

 • Od příštího roku bude v souvislosti s metodikou 2013 posuzována i kvalita monografií.

–         Proděkan požádal o součinnost při přípravě Dne vědy. Začátkem příštího roku bude upřesněn rozsah a podoba akce.

Resort zahraničí

–         Proděkanka informovala, že 12. prosince od 9:00 se v m.č. 131  uskuteční seminář pro studenty o možnostech zahraničních studijních výjezdů.

–         Proděkanka informovala, že do 30. prosince by měly být uzavřeny smlouvy ERASMUS na období od roku 2014 a dále.

 • Proděkanka apelovala, aby byly uzavřeny skutečně pouze ty smlouvy, které mohou být naplňovány.

–         Proděkanka požádala, aby byly na ZO včas hlášeny příjezdy akademiků v rámci mezifakultních a meziuniverzitních smluv.

 • Nově bude stanoven závazný termín pro nahlašování těchto příjezdů do 30. září 2014.

Resort informačních zdrojů

–         Proděkan připomněl, že za manipulační poplatek je pro zaměstnance k dispozici systém přidělování licencí MS Office 2010, 2013 a MS Windows 7 a 8.

 • Na adrese https://ffcuni.onthehub.com se uživatel zaregistruje pomocí fakultní emailové adresy jméno.prijmeni@ff.cuni.cz
 • Jde o způsob, jak legálním způsobem získat tyto aplikace za manipulační poplatek.

–         Proděkan konstatoval, že od 11. listopadu není možné se do SIS přihlašovat jinak než pomocí CASového hesla (vnitřní SISová hesla byla zrušena).

 • Při změně nebyl zaznamenán žádný větší problém.

–         Proděkan konstatoval, že FF UK nyní svým zaměstnancům a studentům možnost nechat si zapomenuté CASové heslo zaslat emailem.

–         Proděkan informoval, že proběhla první fáze vybavení učeben datovými projektory.

 • Jde o 8 nových přístrojů.
 • V příštím roce by měla akce instalace projektorů pokračovat.

–         Proděkan uvedl, že pro lepší pokrytí WiFi signálem bylo pořízeno 15 nových Access Pointů.

 • Požádal o zpětnou vazbu, pokud je někde pokrytí špatné.

–         Proděkan představil prezentaci nového webu a intranetu FF UK.

 • Nejprve byla provedena analýza, která ukázala slabá místa současné webové prezentace.
 • Dojde k oddělení intranetu, který bude sloužit k vnitřní komunikaci mezi zaměstnanci FF UK. Nový web fakulty pak bude prezentovat informace navenek.
 • Proděkan představil grafické zpracování webu, jeho vnitřní strukturu a další kroky jeho přípravy.
 • Bude připraven videomanuál, jak nový web a intranet používat.
 • Nový web a intranet by měl být spuštěn v lednu 2014.
 • Děkan požádal o následnou zpětnou vazbu na strukturu a funkčnost webu.

Tajemník

–         Tajemník informoval o PRVOUK (VVZ):

 • Převody nevyčerpaných prostředků do 2014 je nutno nahlásit do 15. prosince tajemníkovi.
 • Podpora ediční činnosti nad rámec prostředků, který mají řešitelé VVZ k dispozici:
  • Grantové oddělení rozeslalo původní přehledy s prosbou o aktualizaci do 6. prosince.

–         Tajemník konstatoval, že na setkání tajemníků a sekretářek padla stížnost, že se protahují termíny vstupních prohlídek u dr. Litovkinové.

 • Tajemník informoval, že je možné absolvovat vstupní prohlídku u svého praktického lékaře.

–         Tajemník prezentoval informace ke změnám v souvislosti s novelou Vnitřního mzdového předpisu UK, které je třeba provést k 1. lednu 2014:

 1. Opatření týkající se všech
 • Východiska:
  • Nemáme dodatečné prostředky
  • Fakulta garantuje balíček na úrovni podlahy (kromě ZS, kde bylo již od počátku konstruováno jinak, např. ČEgÚ, ÚČNK)
  • Důraz na stabilitu – individuální přístup podle situace dané ZS
  • Mzdový výměr:
   • Každý zaměstnanec obdrží nový mzdový výměr platný od 1. 1. 2014
   • Osobní příplatky:
    • Přiznávají se na dobu určitou
     • minimum 6 měsíců (s výjimkou grantů a pracovních pochybení)
     • maximum 2 roky
     • Každý zaměstnanec obdrží pravidelně jednou ročně mzdový výměr k 1. 7.
     • Příplatky za vedení:
      • Všechny příplatky za vedení budou placeny z centrální zakázky 710001
      • Z této zakázky se budou hradit příplatky proděkanů

 

2. Opatření týkající se THP

 • Změny:
  • Mění tzv. katalog prací, tj. názvy a charakteristiky pracovních pozic
  • Zvyšuje počet tarifních tříd z 10 na 15
  • Sekretářky budou standardně zařazeny do třídy 7
  • Náplně práce:
   • Sekretářky budou mít standardní náplň práce
    • o základní úkoly společné všem sekretářkám
    • o další možno doplnit dle potřeb vyplývající např. z grantů
    • U ostatních THP pracovníků bude postupováno případ od případu

 

3. Opatření týkající se AP, VP, L

 • Změny:
  • Přibývá třída VP 3
  • Náplně práce se nemění
  • Mění se tarifní rozpětí

 

4. Další postup

 • 29. 11. 2013 obdrží vedoucí ZS od tajemníka emailem:
  • Vzorovou náplň práce sekretářky ZS
  • Návrh zařazení ostatních THP na ZS (jsou-li jací)
  • Návrh výše mzdového balíčku na rok 2014 se zdůvodněním
  • Do 13. 12. 2013 vedoucí ZS projednají s tajemníkem výši balíčku na rok 2014:
   • Tajemník bude postupovat ve spolupráci s děkanem
   • Do 17. 12. 2012 vedoucí ZS předají na osobní oddělení:
    • Podepsané nové pracovní náplně sekretářek a případně dalších THP
    • Návrhy na přerozdělení mzdy u pracovníků, kde se bude měnit výše nebo složky mzdy
    • Osobní oddělení připraví nové mzdové výměry vždy pro celou ZS:
     • ZS doručí na osobní oddělení mzdové výměry s potvrzením o přijetí

Diskuse

–         Dr. Lehečková se dotázala, zda existuje standardizovaná náplň spojené funkce sekretářka a tajemník ZS.

 • Tajemník uvedl, že nikoli, s těmito individuálními případy je možné se obrátit na vedoucí osobního oddělení.

–         Mgr. Doležalová požádala děkana o vysvětlení zániku mediatéky.

 • Děkan konstatoval, že Mediatéka Jazykového centra není samostatné pracoviště, ale jde o součást  JC.
 • Tato aktivita nebude zrušena, pouze přesunuta pod Ústav jazyků a komunikace neslyšících.

–         Mgr. Doležalová požádala, aby byl přesun pracoviště projednán AS FF UK, aby se předešlo různým spekulacím, že k 1. prosinci dojde k zániku mediatéky.

 • Děkan uvedl, že přesun aktivity pod jiný ústav nebude realizováno k 1. prosinci. Datum změny není ještě stanoveno.
 • Děkan upozornil, že nemá k dispozici legislativní doklad o existenci mediatéky jako samostatné základní součásti fakulty, tudíž není důvod pro nutnost projednání na plénu senátu.
 • Mgr. Doležalová konstatovala, že podá stížnost proti tomuto postupu a dotázala se, s jakým předstihem budou pracovníci informováni o přesunu mediatéky.
 • Děkan uvedl, že s dostatečným předstihem.

 

 

Zapsala:

PhDr. Karolína Chundelová

 

Za správnost:

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan