Výsledky evaluací nezůstávají viset v prostoru

„Výpovědní hodnota evaluací roste semestr za semestrem,“ říká k několikaletému průběhu evaluací děkan Filozofické fakulty UK doc. Michal Stehlík. V rozhovoru přibližuje, k čemu evaluace slouží studentům, pedagogům, vedoucím ústavů a kateder a jaký význam mají pro vedení fakulty.

Studentka Evelína je maskotem letošního studentského hodnocení

Jak se měnila forma evaluací během osmi let vašeho působení v pozici děkana fakulty?

V době mého nástupu byly evaluace spíše diskusním tématem, než aby se nějak výrazně realizovaly. Počáteční pokusy o zavedení studentských hodnocení se setkaly s nízkou návratností. Před sedmi lety jsme začali po předchozích pokusech znovu s papírovou podobou a zkoušeli různé verze dotazníků, postupně jsme přešli na výhradně elektronickou formu, která má oproti počátečním pokusům nesrovnatelně vyšší návratnost, takže došlo i ke kvalitativní změně. Systém elektronických evaluací připravil proděkanský tým, v posledních třech letech se do zkvalitňování evaluací zapojil také Akademický senát.

Čím myslíte, že je vysoká návratnost způsobena? Dvacet tisíc vyplněných dotazníků za letní semestr 2013 je úctyhodné množství.

Roli hrají jistě i léta pokusů, kdy se semestr za semestrem snažíme studenty vyzývat k evaluacím, které se za tu dobu staly součástí studentského života. Za poslední tři roky se to pohnulo opravdu výrazně. Navíc elektronická forma hodnocení je určitě příjemnější než distribučně náročné vyplňování papírových dotazníků. Sám jsem čekal, že počet vyplněných dotazníků nepřesáhne dvacet tisíc, všechno nad to považuji za úspěch.

Kdo pracuje s výsledky studentského hodnocení?

Evaluace vnímá jinak vedení fakulty, jinak vedení ústavů a kateder, a jinak je vnímají samotní pedagogové a studenti. Pro vedení fakulty jde o dlouhodobou záležitost – pokud má studentské hodnocení výuky přispívat k vytváření obrazu kvality studia, je nutné zohledňovat nejméně tříletý trend. Záleží především na vedoucích základních součástí, jak s evaluacemi pracují v rámci svého týmu. Přínosnými se ukázaly slovní komentáře, zavedené v posledních letech, které podrobněji poukazují na případné problémy nebo naopak vyzdvihují, co konkrétní kurzy přinášejí jedinečného. Komentáře umožňují vyjadřovat se ke kurzům otevřeně a zároveň anonymně. Jsme velmi rádi, že studenti využívají této možnosti poskytnout zpětnou vazbu svým pedagogům a zprostředkovaně celé fakultě.

Můžete uvést, k jakým změnám na základě výsledků evaluací došlo?

Evaluace nevnímám primárně jako síto pro negativní postup vedení fakulty, nicméně se přinejmenším na deseti základních součástech na základě evaluací otevřela diskuse o úrovni některých kurzů, dokonce o úrovni některých pedagogů. V krajních případech docházelo k rekonkurzům, kdy jsme hledali alternativu ke stávajícímu přístupu. Na druhé straně se potvrdilo, že s dobrou vědou jde ruku v ruce kvalitní výuka: vědecká kvalita některých pracovišť se propojila s nejvyšším hodnocením kurzů a pedagogických výkonů a je tak vnímána i studenty.

Hodnocení probíhá plně elektronicky a je plně anonymní

Co znamenají výsledky studentské hodnocení pro vás jako děkana fakulty?

Výpovědní hodnota evaluací roste podle mého názoru doslova semestr za semestrem. Díky tomu, že se hodnocení uskutečňuje takto kontinuálně, lze pozorovat určité tendence v posuzování kvality pedagogů nebo kurzů. Evaluace tedy neberu jen jako nějakou represivní krátkodobou zpětnou vazbu, ale jako potvrzování toho, jakým způsobem se tady vyučuje. Fakulta sice dokáže nějak zhodnotit vědeckou výkonnost, ale velmi těžko se v jakémkoli univerzitním prostředí hodnotí pedagogický výkon. Evaluace v tomto slouží jako ne zásadní, ale alespoň pomocné kritérium.

Bude se v budoucnu nějak měnit současná podoba evaluací?

Předpokládám, že nové vedení fakulty se zaměří spíše na doladění a zpřesnění stávajícího systému, asi by bylo logické, kdyby se i nadále snažilo o udržení vysoké návratnosti spojené s větší propagací a komunikací se základními součástmi a se studenty.  Ale to je každopádně na něm. Věřím, že podařilo najít model, který bude v budoucích letech funkční. Výsledky evaluací rozhodně nezůstávají viset někde v prostoru, rád bych ještě jednou zdůraznil, že se už po léta dostávají se do velké pozornosti vedení fakulty. Žádný názor se neztratí.

  •  Právě ukončený zimní semestr 2013/2014 je možné hodnotit do 9. února 2014 na stránce hodnoceni.ff.cuni.cz.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK