Filozofická fakulta UK v Praze má novou kandidátku na děkanku

Ve čtvrtek 10. října 2013 byla Akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zvolena nová kandidátka na děkanku doc. Mirjam Friedová, Ph.D., současná ředitelka Ústavu obecné lingvistiky FF UK.

Volba nového kandidáta na děkana proběhla na 14. zasedání Akademického senátu FF UK. Zasedání se zúčastnilo 29 senátorů. Pro zvolení doc. Friedové se vyjádřilo v tajném hlasování 24 senátorů. Doc. Friedová byla jedinou kandidátkou na funkci děkana fakulty. Její nominaci podpořilo devět kateder a ústavů. Své funkce děkanky se ujme od 1. února 2014. Současným děkanem je doc. Michal Stehlík, který tuto funkci zastává od roku 2006.

Svoje vize dalšího směřování fakulty shrnula nová děkanka v Koncepci rozvoje Filozofické fakulty UK na roky 2014–2017 a osobně je prezentovala před Akademickým senátem FF UK 3. října 2013. V Koncepci se zaměřuje na prohloubení mezinárodní spolupráce, a to jak na celofakultní úrovni, tak z pohledu širších možností pro akademické pracovníky i studenty, a podporu přílivu mladých talentovaných vědců. V prioritách uvádí také snížení administrativní zátěže pro akademické pracovníky a otevřenost a angažovanost fakulty v otázkách veřejného zájmu, čímž by chtěla upevnit místo humanitních věd ve společnosti.

„Jsem samozřejmě ráda, že kolegy i studenty moje představy o dalším směřování fakulty oslovily a že mi senát vyslovil důvěru. Cítím to jako velký závazek, ale na práci se těším a pevně doufám, že se mi ve společném úsilí s celou akademickou obcí podaří přispět k formování naší fakulty ve špičkovou a skutečně moderní vzdělávací instituci,“ říká doc. Friedová.

Mirjam Friedová vystudovala obor čeština – latina na FF UK v Praze. Od roku 1982 žila 25 let v USA a pracovala na tamějších univerzitách (University of California Berkeley, University of Oregon, Princeton University). V USA také získala doktorský titul. Po návratu do České republiky v roce 2008 působila v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. V témže roce jí byla udělena docentura v oboru obecná lingvistika na University of Helsinky. V roce 2011 byla jmenována ředitelkou Ústavu obecné lingvistiky FF UK v Praze, kde působí dodnes.

Kontaktní osoba pro média:

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail: jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822

Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc)Tisková zpráva (PDF)

Mirjam Friedová (archiv FF UK v Praze)


Praha 10. 10. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK