Nové překlady Hippokrata po více než sto letech

Ve čtvrtek 31. října 2013 v 16.30 budou ve Faustově domě (Karlovo nám. 40, Praha 2) v Akademickém klubu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze slavnostně představeny knižní publikace „Hippokratés, Vybrané spisy I“ a „Medicína mezi jedinečným a univerzálním“.


Knihy vznikly společným úsilím pedagogů zejména z Filozofické fakulty UK (Ústav řeckých a latinských studií; Ústav filosofie a religionistiky), Fakulty humanitních studií UK a 1. Lékařské fakulty UK. Publikace budou prezentovat Hynek Bartoš, Sylva Fischerová a Miroslav Petříček. Akce je otevřena veřejnosti.


Hippokratés, Vybrané spisy I (Nakladatelství OIKOYMENH; editoři Hynek Bartoš, Sylva Fischerová)

Publikace předkládá po více než stu letech nové komentované překlady základních děl korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Pro první svazek byly vybrány spisy filosofického a metodologického rázu, zabývající se charakterem lékařského umění (O umění, O starém lékařství), povahou člověka i vlivem životosprávy na lidské zdraví (O životosprávě I) a rovněž úkoly lékaře a etickou stránkou lékařského umění (Přísaha, O lékaři, O dobrém vystupování). Součástí knihy je rozsáhlá úvodní studie, představující hippokratovské lékařství v kontextu dobového myšlení i jako stávající lékařskou praxi. Autory překladů a komentářů jsou H. Bartoš, J. Černá, J. Daneš, S. Fischerová a J. Klouda.


Slovo editorů:


Hynek Bartoš: „K vydávání komentovaných překladů hippokratovských spisů jsme se rozhodli proto, že zatímco Hippokratés patří mezi nejznámější antické postavy a jen málokdo o něm nikdy neslyšel (někteří na něj dokonce přísahají), o hippokratovském lékařství se český čtenář může dočíst jen žalostně málo. Navíc většina z té hrstky informací, které se notoricky opakují v učebnicích, encyklopediích a slovníkových heslech, je nepravdivá či zavádějící. Příčinou této situace je smutná skutečnost, že zatímco hippokratovské badání v posledním století a zejména v posledních několika desetiletích prošlo dramatickým vývojem a mnoho pohledů na Hippokrata a hippokratovské lékařství bylo zásadně zrevidováno, v Čechách se tomuto tématu více než sto let nikdo nevěnoval. A to jsme se rozhodli změnit.“


Sylva Fischerová: „K Hippokratovi – nebo přesněji k hippokratovským spisům – mě vlastně přivedl Platón, když jsem v jeho raných dialozích opakovaně narážela na určitou zvláštní koncepci umění – techné, která úzce souvisí s pojetím techné právě v lékařských spisech. Tyto spisy představují mimořádně bohatý a rozmanitý celek, který zásadním způsobem ovlivnil, či spíše spolu utvořil evropskou kulturu. Při jejich studiu jsem měla a mám setrvalý pocit, že stále otevírám další a další dveře…“


Medicína mezi jedinečným a univerzálním (Nakladatelství Pavel Mervart; editoři Aleš Beran, Sylva Fischerová)

Publikace, která vychází z konference „Medicína jakožto mathesis singularis a mathesis universalis„ konané v listopadu 2010 v pražském Karolinu, si klade za cíl představit jedinečný charakter medicíny jakožto disciplíny rozkročené jak ve sféře přírodních, tak humanitních věd a pohybující se sice na bázi všeobecně platných zákonů, zároveň však ustavičně konfrontované se singularitou v podobě jedinečné a neopakovatelné osobnosti každého pacienta, ale přirozeně také lékaře. Téma je nasvíceno různými aspekty, které představují vztah mezi zdravím a nemocí, mezi pacientem a lékařem, mezi medicínou a ostatními vědami, mezi teorií a terapií, mezi individuálním terapeutickým přístupem založeným na osobní zkušenosti, empatii a intuici a „nezaujatým“ či „objektivním“ přístupem lékařské vědy. Jednotlivé studie, jejichž autory jsou renomovaní badatelé a lékaři stejně jako začínající vědci, pokrývají široký časový záběr od Hippokrata po současnost a nabízejí pohled filosofie i historie lékařství, antropologie a epistemologie, a také mimořádně zajímavé reflexe ze sféry současné lékařské praxe (psychiatrie, geriatrie, systémové medicíny); tato reflexe se mnohdy dotýká samotných základů fungování současného biomedicínského komplexu.


Kontaktní osoba pro média:

Mgr. Ing. Jana Kučerová (koordinátorka Referátu vnějších vztahů FF UK)

e-mail:jana.kucerova@ff.cuni.cz, tel.: +420 221 619 822


Ke stažení:

Tisková zpráva (.doc), Tisková zpráva (PDF)


Praha 29. 10. 2013

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK