Na Letní škole interdisciplinárních přístupů se diskutovalo o svobodě

Na sklonku srpna proběhla v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze třetí Letní škola interdisciplinárních přístupů. Tentokrát se účastníci sešli k poslechu přednášek a k diskusi na téma Svoboda z perspektivy historie a jí blízkých oborů.

Monika Stachová, studentka historie, byla hlavní organizátorkou letošního ročníku Letní školy interdisciplinárních přístupůLetní škola interdisciplinárních přístupů (LŠIP), pořádaná Spolkem studentů historie FF UK ve spolupráci s politologickým sdružením Polis, je nejmladším z prázdninových kurzů pořádaných na Filozofické fakultě UK. „Její hlavní myšlenkou je skloubit pohledy různých humanitních oborů na vybranou problematiku. Proto se také snažíme volit taková témata, která prostupují větším počtem disciplín,“ uvádí Monika Stachová, hlavní organizátorka letošního ročníku LŠIP. Ačkoliv je repertoár letní školy na přístupy poměrně bohatý, vzhledem ke složení posluchačů a charakteru pořadatele přirozeně převažuje historie.

Po tématech Historie a paměťNormální a přirozené, na něž se LŠIP zaměřila v uplynulých dvou letech, se leitmotivem letošního ročníku stal přístup k pojmu Svoboda. V přednáškových sálech zazněly příspěvky koncipované z pohledu historie, filozofie, filologie, historické sociologie či filmové vědy. Patrně největšímu zájmu se těšily historicky laděné prezentace – přednáška PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D., věnovaná československému disentu v období normalizace a přednáška prof. PhDr. Jiřího Štaifa, CSc., o paradoxech svobody v Sabinově reflexi revoluce z roku 1848. Studenti lingvistiky ocenili příspěvek PhDr. Miloslavy Vajdlové o lexému svoboda ve staré a střední češtině.

Vedle vystoupení jednotlivých řečníků tvořily podstatnou součást programu letní školy stejně jako v minulých letech rovněž semináře pojímané formou diskuse nad odbornými texty či prezentace výsledků výzkumné práce frekventantů. Pro odreagování byl dále pořadateli připraven doprovodný program, který nabídl např. promítání filmů a koncerty a mimo jiné poskytl prostor pro méně oficiální konverzaci o probíraných tématech.

„Jako účastník loňského ročníku mohu říci, že jde o velmi inspirativní prostředí, kde lze diskutovat spíše v uzavřenějším kruhu. Člověka nabije elánem do nového akademického roku,“ vykreslila zdejší atmosféru Monika Stachová.

Letos se na letní škole sešlo na 40 účastníků, většinou z řad zdejších studentů historie či jiných oborů zastoupených na společenskovědních fakultách UK. Nicméně příjezd posluchačů z Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Hradec Králové nebo Univerzity Komenského v Bratislavě svědčí o skutečnosti, že povědomí o této letní škole překračuje hranice Prahy. Členové Spolku studentů historie mají v úmyslu s projektem LŠIP pokračovat i v dalších letech.

Letní škola interdisciplinárních přístupů je jedním z projektů organizovaných Spolkem studentů historie Filozofické fakulty UK, o.s., ve spolupráci s některými ústavy fakulty. Jejím záměrem je rozvinout dosavadní historiografické bádání o přístupy jiných společenskovědních oborů a vytvořit tak prostor pro širší interdisciplinární debatu nad společnými problémy.

zpracoval Martin Linhart


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK