Knižní novinky Vydavatelství FF UK srpen

Knižní novinky Vydavatelství FF UK

V edici Varia vyšla Kniha Laozi – komentovaný překladjednoho z nejdůležitějších staročínských filozofických textů.Publikace S použitím kalendáře, novinka v ediční řadě Mnemosyne,se věnuje textologickým konceptům a edičním postupům Oldřicha Králíka a jejich konfrontaci s přístupy jeho oponentů. Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky vydala v edici Varia monografii Jazykové právo a slovanské jazyky, kniha je příspěvkem projednání XV. Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku.

SEHNAL, David. Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem. Praha: Filozofická fakulta Univerzity karlovy v Praze, 2013. Varia. ISBN 978-80-7308-456-1

Překlad s filologickým komentářem je komentovaným překladem jednoho z nejdůležitějších textů staročínské filozofie. V předmluvě jsou vysvětlena autorova základní metodologická východiska, je pojednáno o struktuře textu a je podáno jeho krátké filozofické shrnutí. V hlavní části knihy, tj. v překladu s filologickým komentářem, je každá kapitola uvedena krátkou shrnující pasáží, kde se autor zamýšlí nad jejím možným poselstvím. Následuje staročínský originál s vyznačenými rýmovými stopami a jeho překlad do češtiny, který je založen na podrobném filologickém rozboru. Výsledek své jazykové analýzy autor transparentním způsobem předkládá v komentáři, kde je vysvětleno prakticky každé z 5000 slov staročínského textu. Přílohu této knihy tvoří slovník lexémů Laozi, v němž je materiál vzniklý jazykovou analýzou uspořádán do hesel a hnízd dle jednotlivých lexémů a jejich syntaktických funkcí. Slovník je prvním pokusem svého druhu o sledování identity staročínských lexémů na základě jejich syntaktických paradigmat.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.
KOSÁK, Michal. S použitím kalendáře. K Bezručovské textologii Oldřicha Králíka. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. Mnemosyne. ISBN 978-80-7308-454-7

Knižní studie vymezuje na bezručovském materiálu a v chronologickém sledu etablování a proměny textologických konceptů a edičních postupů Oldřicha Králíka (1907–1975). Ústřední problematika je spojena s pojmy Králíkovy „stratigrafie“, synchronie a diachronie či genetické metody. Předpokladem Králíkova přístupu je časová atribuce, otázky datace Bezručova díla a jejich prostřednictvím problematika synchronie a diachronie tak tvoří osu výkladu práce. Práce se věnuje i konfrontaci textologických a edičních přístupů Oldřicha Králíka s koncepty jeho oponentů. V průběhu sporů si domácí textová kritika definovala předmět svého zájmu, snažila se určit své postavení mezi ostatními vědními disciplínami, především lingvistikou, filologií a literární vědou, ale i svůj poměr např. k historiografii. Došla též k formulacím základních pracovních postupů. Spory se odehrávaly nejen na domácím kolbišti, ale přerostly prostřednictvím Ediční a textologické komise při Mezinárodním komitétu slavistů i na půdu mezinárodní a jejich výsledky se promítly i do příručky tzv. praktické textologie Editor a text z roku 1971, která ovlivňuje domácí ediční praxi dodnes.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.


GLADKOVA, Hana a Kina VAČKOVA (eds.). Jazykové právo a slovanské jazyky. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2013. Varia. ISBN 978-80-7308-464-6.

Monografie Jazykové právo a slovanské jazyky je příspěvkem Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky pro jednání XV. Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizuje.

Více o publikaci na webových stránkách e-shopu FF UK.


FF UK


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK