Letní školy 2013

Na Filozofické fakultě UK se učí i v létě

Filozofická fakulta UK pořádá několik letních škol. Zavedenými projekty jsou Letní škola slovanských studií a Letní škola lingvistiky, v posledních letech probíhá Letní škola interdisciplinárních přístupů. Pro středoškolské studenty organizuje fakulta odborné stáže 24 hodin s FF UK a kurz Léto s FF UK.

Účastníci Letní školy slovanských studií 2012 před RudolfinemLetní škola slovanských studií (LŠSS) má mezi fakultními letními školami nejdelší tradici – letos se uskuteční její 57. běh. Nabízí praktické jazykové kurzy češtiny, a to odborníkům z oblasti slavistiky a bohemistiky, překladatelům i ostatním zájemcům o český jazyk, literaturu, historii a kulturu. O vědeckou úroveň a náplň školy pečuje ředitelství LŠSS vedené PhDr. Jiřím Hasilem, Ph.D., z Ústavu bohemistických studií.

K průběhu LŠSS doktor Hasil říká: „Účastníkům letní školy, kterých letos bude cca 150 z více než třiceti pěti zemí, nabízíme nejen intenzivní jazykovou výuku a kulturní a společenský program, ale především široké spektrum přednášek z jazykovědy a dalších společenskovědních oborů. V letošním roce se soustředíme kupříkladu na připomenutí výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu či čtyřstého výročí vydání Bible kralické. Současně s letní školou bude probíhat i VII. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku nazvané Čeština ve světě a svět v češtině, jehož se zúčastní téměř padesát předních bohemistů ze čtrnácti zemí Evropy, Asie, Ameriky i Afriky.“

LŠSS začíná v pátek 26. července a trvá do 23. srpna 2013.

Oficiální webové stránky: lsss.ff.cuni.cz

Organizátor: Ústav bohemistických studií FF UK

Účastníci Letní školy lingvistiky 2012 v DačicíchLetní škola lingvistiky (LŠL) se koná každý srpen od roku 2007. Týdenní projekt se na rozdíl od ostatních letních škol nekoná na půdě Filozofické fakulty UK, ale v jihočeských Dačicích. Loni se LŠL zúčastnilo přes padesát zájemců o lingvistiku a příbuzné obory a v roli vyučujících zde figurovaly téměř dvě desítky českých a zahraničních odborníků na různé jazykovědné a spřízněné oblasti. Cílem LŠL je seznámit perspektivní mladé české lingvisty s nejnovějšími a (v zahraničí) skutečně aktuálními proudy lingvistického bádání.

„Letní škola lingvistiky za dobu své existence zpřístupnila mnoha zájemcům o lingvistiku aktuální poznatky a metody současné světové lingvistiky. Rovněž se díky ní rozvinula aktivní badatelská spolupráce mezi lidmi, kteří se do té doby neznali,“ říká PhDr. Filip Smolík, Ph.D., jeden z organizátorů LŠL.

Letošní ročník LŠL se bude konat od 16. do 24. srpna 2013.

Oficiální webové stránky: http://www.lingvistika.cz

Organizátor: organizační tým složený z pracovníků lingvisticky orientovaných ústavů a kateder Filozofické fakulty UK

Součástí Letní školy interdisciplinárních přístupů 2012 byly interaktivní seminářeLetní škola interdisciplinárních přístupů (LŠIP) se bude konat třetím rokem. Záměrem projektu je rozvinout dosavadní historiografické bádání o přístupy jiných společenskovědních oborů. Po tématech Paměť a čas (2011) a Normální a přirozené (2012) se letos přednášející zaměří na téma Svoboda.

„Naším hlavním cílem je poskytnout prostor mladým doktorandům, kteří hledají místo pro prezentaci svých aktuálních výzkumů a zároveň umožnit studentům poznávat odborníky z vědecky spřízněných oborů, které během roku nepoznají,“ říká Miloš Bělohlávek, předseda Spolku studentů historie FF UK, hlavního organizátora LŠIP.

Letošní ročník LŠIP se bude konat od 22. do 24. srpna 2013.

Oficiální webové stránky: http://www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/lsip/2013-svoboda/

Organizátor: Spolek studentů historie FF UK, o.s., ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK, Ústavem hospodářských a sociálních dějin FF UK, Ústavem světových dějin FF UK, Ústavem ?loso?e a religionistiky FF UK a Ústavem politologie FF UK

V rámci projektu Léto s FF UK 2012 se středoškolští studenti seznámili např. s možnostmi využití elektronických zdrojůOborné stáže a letní kurz pro středoškolské studenty

Filozofická fakulta UK podporuje také vědecký rozvoj středoškolských studentů – druhým rokem jim nabízí možnost absolvovat odbornou stáž na vybrané katedře či ústavu (24 hodin s FF UK) nebo se zúčastnit kurzu Léto s FF UK 2013. Ten je letos v návaznosti na Den vědy FF UK 2013 zaměřen na téma Člověk, jazyk, komunikace.

Jaký program účastníky Léta s FF UK čeká, přibližuje za Vnější vztahy FF UK Mgr. Lenka Horáčková, hlavní organizátorka fakultních akcí pro středoškolské studenty: „Účastníci si budou moci vyzkoušet například práci v tlumočnických kabinách, vylepšit své prezentační dovednosti nebo se seznámit s novými médii či znakovým jazykem.“

Odborné stáže se uskuteční v období od 1. října do 13. prosince 2013. Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2013. Kurz Léto s FF UK 2013 bude probíhat od 28. do 30. srpna 2013.

Oficiální webové stránky:

24 hodin s FF UK http://uchazec.ff.cuni.cz/staze2013

Léto s FF UK http://uchazec.ff.cuni.cz/leto2013

Organizátor: Vnější vztahy Filozofické fakulty UK

zpracovala Hana Bednářová


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK