Den vědy 2013

Den vědy FF UK ukázal šíři fakultní badatelské činnosti

Ve středu 17. dubna se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil druhý ročník Dne vědy FF UK. Akce, jež si klade za cíl seznámit veřejnost s výzkumem, který na fakultě v současné době probíhá, opět nabídla pestrý výběr přednášek, workshopů a doprovodných akcí.

O otázkách globalizace, mezikulturní komunikace a národní identity diskutovali (zleva) filozof a žák Jana Patočky prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., CSc.; doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D., autor metody sociomapování; historička a etnoložka doc. Markéta Křížová, Ph.D.; politolog doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., a Mgr. Jan Sládek, odborník na témata z historie sociálního myšlení a urbánní sociologieProgram otevřela panelová diskuse s názvem My a oni: vztahy mezi kulturami z mezioborové perspektivy, kterou moderoval PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., zakladatel projektu Collegium Europaeum a odborník v oblasti kulturních dějin. Každý z diskutujících hovořil z perspektivy svého oboru, a posluchači se tak mohli seznámit hned s několika pohledy na tuto problematiku.

Hlavní část dalšího programu Dne vědy FF UK tvořily přednášky a workshopy probíhající ve čtyřech paralelních blocích.

Oddíl nazvaný Vidí věci jinak patřil stejně jako loni významným vědeckým osobnostem spjatým s Filozofickou fakultou UK. Jejich vystoupení představila aktuální otázky z nejrůznějších disciplín, a ukázala tak možnosti směřování moderního výzkumu v oblasti humanitních věd.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., z Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK ve své přednášce Etymologie a rekonstrukce prajazyka přiblížil způsoby, jak lze sledovat vznik a vývoj slov, ukázal překvapivou příbuznost mezi některými výrazy a popsal metody rekonstrukce praindoevropštiny na základě poznatků o současných jazycích. Vystoupení PhDr. Michala Pullmanna, Ph.D., ředitele Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, bylo věnováno způsobům prosazování ideologie v období normalizace a rozdílným náhledům moderních historiků na funkce a reflexi ideologie v tehdejší společnosti. V poslední přednášce oddílu demonstroval doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D., z Ústavu románských studií FF UK vývojové tendence současné španělštiny a jejího výzkumu.

Série vystoupení Mladá věda nastínila možné budoucí směřování vybraných fakultních oborů. Přednášky byly věnovány např. způsobům, jak lze chápat pojem času, novodobým dějinám Bosny a Hercegoviny, uměleckému vyjádření prostřednictvím intervence do veřejného prostoru či postoji evropské a především české společnosti k environmentální problematice.

Třetí z přednáškových sekcí, Podporujeme vědu, byla zaměřena především na praktické informace týkající se rozvoje výzkumu na Filozofické fakultě UK a možností jejích studentů zdokonalovat se ve zvolených disciplínách.

Zároveň s přednáškami probíhala také série workshopů Hravá věda, která zájemcům umožnila vyzkoušet si vědeckou práci a představila tak výzkum na Filozofické fakultě UK interaktivní formou. Mgr. Vít Zdrálek z Ústavu hudební vědy FF UK přiblížil, jak se dělá hudebně-etnografický rozhovor a jaký je jeho potenciál pro etnomuzikologii na příkladu výzkumu jihoafrické hudební populární kultury. Doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D., během workshopu Exkurze za tajemstvím hlasu provedl účastníky po svém působišti, Fonetickém ústavu FF UK. Zájemci si mohli prohlédnout nahrávací místnosti a zařízení ke snímání artikulace jazykem, sami si potom vyzkoušeli práci s počítačovými programy na zpracování jazyka. Mgr. Lucie Chlumská a PhDr. Olga Richterová z Ústavu Českého národního korpusu představily základy práce s korpusem, způsoby vyhledávání, ale i pokročilejší funkce, které korpus nabízí. Mgr. Josef Šlerka, vedoucí oboru Studia nových médií, ve svém workshopu hovořil o tzv. data miningu a ukázal, jak široký záběr informací je možné získat pomocí internetových vyhledávačů a sociálních sítí.

V rámci doprovodných akcí se mohli návštěvníci zastavit u prodejního a výstavního stánku Vydavatelství FF UK, kde bylo možné zakoupit knihy s 25% slevou. V 18 hodin byla slavnostně zahájena výstava Jazyk, písmo, interpretace, na níž se podílí deset kateder Filozofické fakulty UK. Díky tomu bylo možné téma uchopit z mnoha úhlů a nahlížet tak na jazyk jako na kulturní, sociální i historický fenomén, ale také hodnotit a zkoumat nejrůznější podoby současných jazyků. Výstava bude ve foyer hlavní budovy FF UK na náměstí Jana Palacha ke zhlédnutí až do 17. května, poté bude přemístěna do Knihovny Jana Palacha.

Tečkou za Dnem vědy FF UK 2013 se stala přednáška vedoucího Katedry filmových studií FF UK doc. PhDr. Mgr. Ivan Klimeše. V pásmu komentovaných filmových ukázek s názvem Vizionáři, vědci a vynálezci: Věda a fikce. Obraz vědecké práce v českém hraném filmu ukázal nejčastější podoby vědy a vědce v české kinematografii od počátku 20. století.

Hlavními organizátory akce byly oddělení vědy FF UK a vnější vztahy FF UK, na programové náplni se podílelo 22 kateder a ústavů fakulty. Účasti na Dni vědy FF UK dalo před příjemným slunečným počasím přednost více než 400 návštěvníků; 270 uživatelů zhlédlo přednášky on-line. Na webových stránkách www.denvedy.cz byla zveřejněna fotogalerie letošního ročníku, prezentace k jednotlivým přednáškám a videozáznamy vybraných vystoupení.

Adéla Limburská


Související články