„Jaká bude Evropa v roce 2045?“ Vyhlášení soutěže pro střední školy (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Generation Europe, o. s.)

Filozofická fakulta UK spolu s neziskovou organizací Generation Europe vyhlašuje soutěž futEUrista, která navazuje na úspěšnou on-line vzdělávací simulaci Evropa 2045. Úkolem studentů je společně s jejich učitelem/kou sehrát jednu nebo více partií výukové počítačové simulace a v roli žurnalistů budoucnosti sestavit titulní novinovou stránku o aktuálních událostech a společenském dění v Evropě roku 2045. Slavnostní vyhlášení se uskuteční na konci června 2011 v prostorách Filozofické fakulty UK, vítězné týmy studentů obdrží letenky do evropských destinací a jiné věcné ceny.

„Aktuální, ale především budoucí podoba Evropy rozhodně není nějakým jednoznačným tvarem. Chceme podnítit studenty, aby se kriticky zamýšleli nad stavem soudobé společnosti a problémy, které mohou ovlivnit příští desetiletí, “ řekl děkan Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Michal Stehlík. Cílem soutěže je kromě rozšíření vědomostí a orientace v problematice Evropské unie i zábavnou formou motivovat studenty k samostatnému myšlení, diskusi a k obhájení vlastního názoru.

Vzdělávací simulaci Evropa 2045 úspěšně používají učitelé z více než 100 středních škol České republiky jako výukovou pomůcku při hodinách ekonomie, politologie, občanské výchovy a základů společenských věd. Zároveň je vhodná i pro zařazení do „průřezových témat“, jako je environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického občana nebo multikulturní výchova.

Filozofická fakulta UK v Praze je tradičním centrem české vzdělanosti, které usiluje o rozvoj kritického myšlení v naší společnosti. Aktivní podporou soutěže futEUrista se snaží posílit rozvíjení aktivního občanství u studentů středních škol.

Generation Europe, o.s., je česká nestátní nezisková organizace působící především v oblasti občanského, finančního a environmentálního vzdělávání s dlouhodobým zájmem o aplikaci tradičních i nových konceptů studia. Zvláštní pozornost je přitom věnována hře, tvořivosti, kritickému myšlení a využití nových informačních a komunikačních technologií.

Další informace:

Michaela Buchtová, projektová manažerka soutěže futEUrista

Mobil: 724 577 668

Email:michaela@generationeurope.cz

www.evropa2045.cz

Více informací k soutěži (pravidla, data školení)

Obrázky v tiskové kvalitě

Praha 9. 2. 2011Newsletter FF UK

Newsletter FF UK