VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 23 /2011 k realizaci přijímacího řízení podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ pro akademický rok 2012/2013

1. Úvodní ustanovení

 1. V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 3 odst. 6 a čl. 7 odst. 4 Řádu přijímacího řízení UK vyhlašuji přijímací řízení, které umožňuje studentům:

  1. měnit stávající jednooborové studium na dvouoborové přibráním dalšího oboru;

  2. měnit stávající magisterské pětileté studium na bakalářské studium stejného oboru.

2. Vypsání podmínek a termínů přijímací zkoušky

 1. Vedoucí základních součástí předloží děkanovi do 27. ledna 2012 návrh na vypsání oborů pro přijímací řízení, možnosti jejich kombinací, možné typy změn dle bodu 1. a. – b., podmínky přijímací zkoušky, podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky a předpokládaný počet přijímaných studentů. Tyto informace budou zveřejněny na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz nejpozději 15. února 2012.

 2. Návrh na předsedu a členy zkušební komise předloží vedoucí příslušné základní součásti děkanovi fakulty nejpozději 31. července 2012.

 3. Termín přijímací zkoušky v týdnu od 3. do 7. září 2012 navrhne vedoucí příslušné základní součásti (za žádných okolností nelze konat zkoušky v jiném období) nejpozději 31. července 2012 a předá na Referát přijímacího řízení. Vypsané termínybudou následně zveřejněny na webové stráncehttp://prijimacky.ff.cuni.cz.

 4. Způsob bodového hodnocení přijímací zkoušky je shodný s částí 5., bodem 5.3 Podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013.

 5. Řádně vyplněné zkouškové protokoly musí být předány na Referát přijímacího řízení druhý pracovní den po konání přijímací zkoušky, nejpozději však v pondělí 10. září 2012.

3. Přihlášky ke studiu

 1. Do přijímacího řízení se mohou přihlásit především zapsaní studenti FF UK v Praze; v době konání přijímací zkoušky nesmí mít přerušené studium.

 2. Formulář „Přihláška k přijímacímu řízení“ je k dispozici na webové stránce http://prijimacky.ff.cuni.cz nebo na Referátu přijímacího řízení (4. patro, č. dv. 451).

 3. Vyplněné přihlášky přijímá Referát přijímacího řízení nejpozději 16. července 2012 do 14,00 hod. Přihláška musí obsahovat originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku. Poplatek je možné uhradit v pokladně FF UK, složenkou či převodem na účet (viz bod 3.4.).

 4. Administrativní poplatek: 290,- Kč

  • Banka: Komerční banka Praha 1,

  • Účet: 85631011/0100

  • Konstantní symbol: 0308

  • Variabilní symbol: 820001

  • Specifický symbol: nevyplňuje se

  • Adresa majitele účtu: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,

  • nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

 5. Pozvánky na přijímací zkoušky jsou rozesílány na základě řádně podané přihlášky nejpozději 28 dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

4. Přijetí ke studiu a zápis

 1. Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na Úřední desce fakulty nejpozději 19. září 2012.

 2. Přijat ke studiu je student, který splní všechny následující podmínky:

  1. úspěšně vykoná přijímací zkoušku,

  2. dosáhne počtu bodů stanoveného děkanem a umístí se v pořadí, které odpovídá předpokládanému počtu studentů k přijetí,

  3. dosáhne stanoveného bodového/kreditního limitu dle čl. 6 odst. 5 SZŘ FF UK a čl. 4 Pravidel pro organizaci studia na FF UK pro zápis do dalšího roku studia na stávajícím oboru či kombinaci,

  4. v době konání přijímací zkoušky nemá přerušené studium.

 3. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetíbudou připravena k převzetí u jednotlivých studijních referentek a předána uchazeči po kontrole splnění podmínek k zápisu do dalšího roku studia nejpozději do 30. září 2012.

V Praze 14. prosince 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK

originál opatření (formát pdf)