VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 21/2011 k podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami v roce 2011

V návaznosti na Opatření rektora č. 26/2009 (dále jen „Opatření rektora“) se vydává podle čl. 2, odst. 5 a čl. 2a, odst. 5 Opatření rektora, následující opatření děkana FF UK upřesňující termín a způsob podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby a o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami (dále jen „příspěvek“).

Čl. 1 Podmínky přiznání příspěvku

 1. Zaměstnanci se přizná příspěvek, jestliže:

  1. jeho pracovní poměr k UK trval nejpozději ke dni podání žádosti o příspěvek nepřetržitě alespoň 3 roky,

  2. v kalendářním roce 2011 dovršil nebo dovrší věk nejvýše 45 let,

  3. výše jeho pracovního úvazku na FF UK činí a nejméně 3 roky činila 1,0,

  4. splnil podmínky dané čl. 2, bod 1., písm. d) a e) nebo čl. 2a, bod 1., písm. d) a e) Opatření rektora.

Zaměstnanci se zdravotním postižením ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, mají nárok na příspěvek po uplynutí zkušební doby bez ohledu na dobu trvání pracovního poměru v případě, že mají úvazek 0,5 a vyšší.

Čl. 2 Termíny a způsob podávání žádosti

 1. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uveden v příloze tohoto opatření do podatelny FF UK nebo osobně do osobního oddělení FF UK do 30. 11. 2011.

 2. Zaměstnanec k žádosti dokládá smlouvu o úvěru, potvrzení o částce úroků zaplacených v roce 2010 a potvrzení dokládající uplatnění odpočtu úroků (např. přiznáním k dani z příjmu nebo potvrzení příslušného finančního úřadu).

 3. Výše uvedené doklady zaměstnanec předloží v originálu nebo v úředně ověřené kopii. Osobní oddělení vrátí tyto doklady bez zbytečného dokladu po jejich ověření doporučeně poštou nebo osobně přímo zaměstnanci.

 4. O ověření dokumentů pořídí příslušný pracovník osobního oddělení záznam na předloženou žádost. Ověření na žádosti potvrzuje vedoucí osobního oddělení.

 5. Pokud zaměstnanec ve své žádosti řádně nedoloží skutečnosti uvedené v čl. 2, bod 1., písm. d) a e) Opatření rektora v souladu s čl. 2 bod 2. a 3. nebo v čl. 2a, bod 1., písm. d) a e) Opatření rektora v souladu s čl. 2a bod 2. a 3., osobní oddělení vyzve zaměstnance k doplnění podkladů. Lhůta pro doplnění činí 15 dnů.

Čl. 3 Termíny a způsob výplaty

 1. Příspěvek na úroky bude poukázán ze strany zaměstnavatele nejpozději do 12.1.2012.

 2. Příspěvek na úroky se vyplácí jednorázově, zpravidla na bankovní účet žadatele.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 4.10.2011.

Žádost o příspěvek

V Praze dne 4. 10. 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan fakulty

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)