VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č.12/2011 k individuálním vzdělávacím pobytům na Filozofické fakultě UK. Individuální vzdělávací pobyt samoplátců (dále jen „vzdělávací pobyt“) se realizuje v rámci celoživotního vzdělávání.

Čl. 1 – Podmínky vzdělávacího pobytu

 1. Vzdělávací pobyt je možné uskutečnit na všech nabízených oborech bakalářského a magisterského studia pouze za předpokladu, že s ním souhlasí vedoucí příslušné katedry/ústavu FF UK. Výuka probíhá převážně v českém jazyce, některé kurzy mohou být nabízeny i v cizích jazycích. Délka vzdělávacího pobytu může být stanovena v rozmezí od minimálně čtyř týdnů do maximálně dvou semestrů.

 2. Studium se uskutečňuje na základě smlouvy.

 3. V rámci programu se účastníkovi nabízí:

  1. vzdělávací pobyt ve formě navštěvování smluvených kurzů, v rámci něhož má student možnost:

   1. zapsat si dle vlastního výběru oborem nabízené předměty,

   2. být na požádání atestován podle podmínek kurzu (pouze v rozsahu celého kurzu, nikoliv jen jeho části),

   3. konzultací v rozsahu stanoveném přednášejícím,

   4. vydání výpisu o absolvovaných zkouškách a jiných studijních povinnostech,

   5. využívat fakultní zařízení (počítačové studovny, knihovny) k plnění stanovených povinností,

   6. získat osvědčení o absolvování studia,

   7. přidělení konzultanta v rozsahu konzultačních hodin do 120 min./týden.

  2. vzdělávací pobyt formou samostudia, v rámci něhož má student možnost pracovat po přidělení konzultanta na vlastním vědecko-výzkumném projektu, přičemž mu je umožněno využívat fakultní zařízení (počítačové studovny, knihovny) k plnění stanovených povinností. Obvyklý rozsah konzultací činí 120 min./ týden

Čl. 2 – Organizace individuálního vzdělávacího pobytu

 1. Smlouva o individuálním vzdělávacím pobytu specifikuje zejména individuální studijní plán a rozsah poskytovaných služeb.

 2. Na základě předložení podepsané smlouvy a prokázání uhrazení smluvené částky je účastníkovi na požádání vydán studijním nebo zahraničním oddělením výkaz o studiu v rámci CŽV, do kterého zapisuje předměty/kurzy dle smluveného individuálního studijního plánu schváleného vedoucím příslušné katedry/ústavu.

 3. Po ukončení vzdělávacího pobytu obdrží osvědčení o absolvování studia.

Čl. 3 – Úplata

 1. Výše úplaty za služby podle cl. 1, odst. 3, písm. a), bodů i.-vi. činí 250 Kč/hodinu u kurzu vedeného v češtině (45 min.) a 500 Kč/hodinu u kurzu vedeného v cizím jazyce, nejméně však ve výši 13.000 Kč za vzdělávací pobyt, tj. minimálně v rozsahu 1-2 celosemestrálních kurzů.

 2. Výše úplaty za služby poskytované podle čl. 1, odst. 3, písm. a), bodu vii. a za služby poskytované podle cl. 1, odst. 3, písm. b) činí 3.000 Kč/ týden.

 3. Výše úplaty je uvedena bez DPH.

 4. Výjimku z výše úplaty může v odůvodněných případech po odsouhlasení vedoucím pracoviště/odpovědným konzultantem povolit děkan nebo tajemník.

Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 28/2006.

Toto opatření nabývá platnosti 1. září 2011

V Praze dne 15. června 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan fakulty

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)