VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 10/2011 k vysílání studentů na studijní pobyty v rámci LLP/Erasmus v roce 2011/2012

Vzhledem k tomu, že prostředky na stipendia LLP/Erasmus přidělené RUK v současné době nestačí k pokrytí stipendií všech studentů nominovaných na výjezd ústavy/katedrami v plné výši, stanovuji pro akademický rok 2011/2012 následující:

  1. Úspěšné absolvování výběrového řízení na úrovni ústavu/katedry a následné přijetí partnerskou univerzitou nezakládají automaticky nárok na stipendium LLP/Erasmus v nejvyšší možné výši stanovené NAEP ČR.

  2. Z finančních prostředků garantovaných RUK budou v nejvyšší možné výši přidělena stipendia studentům doktorských a magisterských studijních programů.

  3. Studentům bakalářských studijních programů budou zbývající prostředky plošně rozděleny tak, aby se poměr přiznaných částek k částkám odpovídajícím teoretické nejvyšší možné výši u jednotlivých studentů bakalářských studijních programů co nejméně lišil. Budou-li po podpisu grantové smlouvy mezi NAEP ČR a EK RUK na přelomu června a července nebo případně později k dispozici prostředky nad rámec prostředků rektorátem předem garantovaných, budou z nich krácená stipendia studentům bakalářských studijních programů plošně kompenzována při zachování pravidla nejmenšího rozptylu poměru přiznané a nejvyšší přiznatelné částky. Totéž platí v případě, že děkan rozhodne o poskytnutí prostředků ze stipendijního fondu na tento účel.

  4. Druhem studijního programu pro účely tohoto opatření se rozumí druh studijního programu, v němž je student řádně zapsán v akademickém roce 2010/2011.

V Praze dne 11. 5. 2011

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Děkan


originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)