Univerzita Karlova v Praze ocení čestným doktorátem Prof. Dr. Anne Hudson

 

Univerzita Karlova v Praze ocení dne 22. 3. 2010 titulem doktor honoris causa na návrh Filozofické fakulty UK významnou britskou historičku, medievistku, dr. Anne Hudson. Prof. Hudson se narodila v roce 1938 ve Velké Británii. Vystudovala anglický jazyk a literaturu na Univerzitě v Oxfordu na St Hugh´s College, kde v roce 1964 získala v tomto oboru doktorát.

Profesorka Anne Hudson se celoživotně zabývala především výzkumem a studiem anglických spisů, připisovaných filosofovi, teologovi a ranému oxfordskému reformátorovi Johnu Wyclifovi (+ 1384). Na základě nedokonalých a nespolehlivých starších edic a zejména díky vlastnímu soustavnému a důkladnému studiu středověkých rukopisů připravila ve spolupráci s Pamelou Gradon ze St. Hugh´s College Oxford v pěti obsáhlých svazcích kritickou edici těchto spisů, kterou pod názvem English Wycliffite Sermons, Volume I – Volume V, vydalo nakladatelství Oxford University Press. Při své práci byla nucena vyrovnávat se s celou řadou problémů, jež vyplývají ze specifického charakteru středověkých pramenů, z nichž mezi nejzávažnější patří otázka přiznání autorství těchto většinou anonymně zachovaných textů. Na svou editorskou činnost navázala desítkami analytických studií v předních vědeckých časopisech a sbornících ve Velké Británii i v dalších zemích a několika monografiemi k této problematice. Svým výzkumem zásadním způsobem přispěla k našemu lepšímu pochopení duchovního klimatu v Evropě od 14. do poloviny 16. století.

Těsný vztah profesorky Anne Hudson k Univerzitě Karlově je dán jejím vědeckým přínosem k osvětlení historických vztahů mezi oxfordským a pražským vysokým učením ve druhé polovině 14. a na začátku 15. století. Profesorka Anne Hudson podnětným způsobem probádala inspirační roli, kterou vzhledem k Janu Husovi, jeho učitelům, přátelům a žákům na pražské univerzitě sehrálo učení Johna Wyclifa a jeho lollardských následovníků v Anglii. Podařilo se jí nově zdokumentovat tehdejší přímé kontakty, které mezi oběma vzdělanostními centry existovaly, i to, jakým způsobem ovlivnily formování rané reformace v Anglii a Čechách. Řadu důležitých pramenů našla Anne Hudson také díky studijním pobytům v knihovnách a archivech na našem území, při čemž získala příležitost poznat české vědecké prostředí, s nímž navázala aktivní spolupráci. Přínos profesorky Anne Hudson k poznání počátků evropské a české reformace i její rozsáhlá vědecko-organizační činnost ji právem řadí k předním osobnostem současné evropské historické vědy.

Praha 22. 3. 2010

pr@ff.cuni.czNewsletter FF UK

Newsletter FF UK