VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana č. 5/2011 – Zásady výroby a distribuce fakultních časopisů FF UK

 1. Toto opatření definuje zásady výroby a distribuce fakultních časopisů pro rok 2011, přičemž za tyto jsou považovány tituly, které jsou obsaženy v příloze č. 1 definující přehled kmenových fakultních periodik. Přestože jsou fakultní časopisy zpravidla souborným kolektivním dílem ve smyslu § 59 zák. č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), nezbavuje tato skutečnost redakci konkrétního fakultního časopisu odpovědnosti za vypořádání veškerých závazků, zejména vůči jednotlivým autorům.

 2. Vydávání fakultních časopisů je podporováno z rozpočtových prostředků Edičního referátu Oddělení vědy. Z těchto finančních prostředků je podporováno vydání maximálně dvou čísel každého titulu ročně.

 3. Fakultní časopisy mají své závazné grafické a typografické prvky, které se řídí Grafickým manuálem FF UK a vycházejí ze společné formální koncepce. Ve sporných případech o těchto otázkách rozhoduje Ediční referát Oddělení vědy. Rozhodnutí o specifických koncepčních otázkách fakultních časopisů je v kompetenci děkana fakulty.

 4. Redakce fakultních časopisů musí mít své sídlo na adrese FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38. Předseda redakční rady fakultního časopisu musí být zaměstnancem FF UK.

 5. Za obsah, jazykovou a formální přípravu fakultního časopisu odpovídá jeho redakce. Navenek ji pro veškerá jednání zastupuje její předseda, případně jím pověřená osoba, např. vedoucí redaktor.

 6. Ediční referát do vlastní přípravy fakultních časopisů přímo nevstupuje. Koordinuje však předávání časopisů do sazby, výměnu korektur a dohlíží na to, aby jednotlivé redakce předávaly rukopisy řádně připravené.

 7. Fakultní časopisy jsou v tomto roce vydávány zpravidla v nákladu 300 výtisků. Prodejní cena fakultního časopisu je kalkulována Oddělením vědy na základě přímých nákladů vynaložených k výrobě časopisu. Oddělení vědy také rozhoduje o technických otázkách tisku a výši nákladu fakultních časopisů.

 8. Z tohoto nákladu je pro potřeby redakce fakultního časopisu vyčleněno zpravidla 100 výtisků. Za uskladnění a evidenci této části nákladu jsou odpovědné jednotlivé redakce. V případě prodeje je redakce povinna se řídit cenami určenými Oddělením vědy a výtěžek je částí fakultního rozpočtu.

 9. Zbývající výtisky časopisů vydaných v roce 2009 a později jsou uskladněny a distribuovány prostřednictvím Edičního referátu Oddělení vědy. Kromě bezplatně distribuovaných výtisků (viz Rozdělovník povinných a autorských výtisků) se z nich kryje také fakultní výměna publikací. Zbytek nákladu jde do volného prodeje, který je uskutečňován buď prostřednictvím smluvních partnerů FF UK nebo přímo v Koordinačním a metodickém centru FF UK. Zbytek neprodaných výtisků časopisů vydaných v roce 2008 a dříve bude z prostorových důvodů předán nejpozději do 31. března 2011 jednotlivým redakcím. Na tyto výtisky se v plném rozsahu vztahuje bod číslo 8 tohoto opatření.

  Výjimkou z tohoto ustanovení je distribuce autorských výtisků, kterou v intencích Rozdělovníku zajišťují jednotlivé redakce.

 10. Redakce fakultních časopisů vytváří a spravuje webové stránky fakultních časopisů, na nichž mohou být uveřejňovány aktuality obsah čísel a dále abstrakty textů uveřejněných v aktuálních číslech. Volně ke stažení zde mohou být texty, od jejichž vydání uplynuly nejméně dva roky.

 11. Vydávání případné placené elektronické verze fakultního časopisu bude upraveno samostatnou metodikou.

 12. Toto opatření je v účinné do 31. prosince 2011.

V Praze dne 26. ledna 2010

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan

Příloha č. 1:

Fakultními časopisy, na něž se vztahují ustanovení Opatření děkana č. 5/2011 jsou:

Cornova

Dvacáté století

Fórum sociální práce

Historie, otázky, problémy

Prager wirtschafts- und sozilahistorische Mitteilungen

Pražské egyptologické studie

Slovo a smysl

Studia Etnhnologica Pragensia

Studie z aplikované lingvistiky

Prague Papers on the History of International Relations

originál opatření (formát pdf)

text opatření (formát doc)