VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Rozhodnutí děkana o čerpání dovolené pracovníků Filozofické fakulty v roce 2005

Stanovení termínu dovolené

 1. Podle § 108 odst.1 Zákoníku práce a po projednání s odborovou organizací vydávám rozhodnutí o čerpání dovolené za rok 2005. Pracovníci fakulty budou čerpat dovolenou převážně v době od 7. 7. 2005 do 31. 8. 2005 s tím, že:

  1. bude personálně zajištěno náhradní přijímací řízení a přezkumné řízení v době od 15. do 19.8.2005,

  2. budou personálně zajištěny promoce 26., 27. a 28. července,

  3. všechna pracoviště odevzdají na studijní oddělení seznam učitelů do taláru do 30. června 2005 a podklady pro přijímací řízení do 1.7.2005.

 2. Vedoucí základní součásti odpovídá za to, aby všichni pracovníci základní součásti si vybírali dovolenou tak, aby tím nebyl ohrožen všestranně hladký chod výuky během školního roku a aby pracoviště mohlo plnit všechny nezbytné funkce.

 3. Připomínám, že akademickým pracovníkům přísluší dovolená v délce 40 pracovních dnů a ostatním pracovníkům v délce 25 pracovních dnů za kalendářní rok. Učitelé vyučující na Letní škole slovanských studií budou čerpat dovolenou v měsíci červenci 2005 a v září 2005. Zbytek dovolené budou čerpat po dohodě s vedoucími základních součástí. Čerpání dovolené se týká též zahraničních lektorů.

Evidence dovolených

 1. Vyplněné žádanky o dovolenou (k dispozici v personálním oddělení), podepsané vedoucími pracovišť a seznam pracovníků s uvedením termínu dovolené, adresou, příp. telefonním číslem do místa pobytu, odevzdají vedoucí základních součástí a ostatní pracoviště personálnímu oddělení nejpozději do 17. června 2005.

 2. Pracovníci, kteří přeruší dovolenou pro nemoc, ošetřování člena rodiny nebo z jiných závažných důvodů, musí toto neprodleně oznámit personálnímu oddělení. Zároveň zůstává v platnosti nařízení vést písemnou evidenci docházky včetně schválených dovolených na příslušných pracovištích.

 3. Dovolenou proděkanů, tajemníka a vedoucích základních součástí stanovím osobně podle plánu služeb.

 4. Pracovníkovi, který nemá možnost vybrat si z vážných důvodů dovolenou ve stanoveném termínu, určí vedoucí pracoviště v této době kontrolovatelné úkoly.

Zajištění služeb na základních součástech v době od 7.7. do 31.8.2005

 1. Za zabezpečení chodu pracovišť v době dovolených odpovídají vedoucí základních součástí, kteří rovněž zajistí standardním způsobem informovanost o provozu na pracovišti v této době.

 2. Vedoucí základních součástí a oddělení jsou povinni stanovit nástup a délku dovolené těm, kteří mají pracovní poměr sjednaný na dobu určitou tak, aby jejich dovolená byla vyčerpána do ukončení pracovního poměru.

 3. Vedoucí pracovišť seznámí s tímto rozhodnutím všechny pracovníky. Není dovoleno podepisovat žádanky o dovolenou dodatečně či nevyplněné.

 4. Čerpání dovolené stanoví příslušný vedoucí pracoviště tak, aby v době letních prázdnin byla čerpána větší část nároku na dovolenou ( nejméně 4 týdny, pro akademické pracovníky platí nejméně 6 týdnů ) s tím, že každému zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval po celý kalendářní rok, bude do 31. 12. určeno čerpání celého nároku na dovolenou v kalendářním roce ( § 109 ZP ). Poskytuje-lise zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak (§ 108 ZP). Přesahuje-li dovolená z měsíce do dalšího měsíce, vyplňují se žádanky na každý měsíc zvlášť.

 5. Za předpokladu, že zaměstnanec čerpal výše uvedenou část dovolené (s možností slučovat zůstatek nevyčerpané dovolené za r. 2004 s dovolenou za r. 2005) bude zbývající část dovolené převedena do příštího roku. Pouze v případech, kdy nemohla být dovolená z jakýchkoliv důvodů čerpána, je zapotřebí o převedení požádat. Bude-li pracovník čerpat dovolenou za rok 2004, je nutné vyplnit zvláštní žádanku s označením, že se jedná o dovolenou za rok 2004 a tato dovolená musí být vyčerpána nejpozději do 31.12.2005. Nevyčerpá-li zaměstnanec dovolenou za r. 2004, nárok na tuto dovolenou zaniká.

Přeji všem pěkné užití dovolené.

Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.

děkan FF UK

Projednáno na schůzce Fakultní odborové organizace dne 12. května 2005.

PhDr. Jiřina Růžová