Český egyptologický ústav FF UK připravuje mimořádnou výstavu Poklady faraonů

 

Ze sbírek Egyptského muzea v Káhiře a dalších světových muzeí a z výzkumů českých egyptologů

 

V pondělí dne 8. 2. 2010 projednal prezident České republiky Václav Klaus osobně s hlavou egyptského státu možnost uskutečnění mimořádného výstavního projektu „Poklady faraonů“ v roce 2012 na Pražském hradě. Tento výstavní projekt celoevropského dosahu by měl představit vrcholná umělecká díla starého Egypta na pozadí příběhu zrození nejstarší civilizace v dějinách lidstva. Koncept výstavy se odehrává ve čtyřech vzájemně se prolínajících rovinách, které charakterizují jednotlivá vývojová období egyptského státu. Tyto roviny – příběhy – korespondují s hlavními epochami politického, hospodářského a kulturního vzepětí starého Egypta a s charakterem těchto období. Zároveň budou zohledněny výsledky nejnovějšího bádání propojující poznatky z mnoha vědních oborů. Příběhy dokreslí klíčové téma „Česká egyptologie“, jež představí historii českých archeologických výzkumů v Egyptě. Příběhy: 1. Příběh Nilu, 2. Zrození státnosti, 3. Příběh majestátu, 4. Návraty k počátkům,5.. Česká egyptologie.

Navržené pojetí výstavy i předběžný výběr exponátů umožní koncipovat výstavu moderním způsobem, v rámci sítě uzlových bodů se stěžejními exponáty, které tvoří její základní chronologickou linku, a zároveň také hlavní exponáty podtémat, rozvíjejících určující příběhy jednotlivých období. Při uspořádání výstavy budou využity zkušenosti, které členové odborného týmu získali během soutěže o projekt na stavbu Velkého egyptského muzea – Grand Egyptian Museum (GEM).

Jádrem výstavy budou umělecká díla ze sbírek Egyptského muzea v Káhiře pocházející z klíčových archeologických lokalit Egypta jako jsou pyramidová pole, Údolí králů a jiné. Přední místo by měl zaujímat vybraný soubor předmětů z Tutanchamonova pokladu, který se stal ikonou starého Egypta a symbolem egyptské archeologie. Artefakty z Egyptského muzea doplní vybrané předměty z evropských sbírek egyptského umění. Celkem by mělo jít o nejméně 200 špičkových uměleckých předmětů vystavovaných v daném kontextu vůbec poprvé. Významné místo zde bude zaujímat soubor památek objevených českým týmem na pyramidovém poli v Abúsíru za posledních padesát let. Tento soubor předmětů byl na jaře 2008 představen na výstavě Discoveries of Ancient Egypt: Fifty Years of the Egyptian-Czech Collaboration in Archaeology v Egyptském muzeu v Káhiře, která připomínala padesátiletou tradici české egyptologie.

Výstava má potenciál stát se jedinečnou událostí, reprezentující úroveň česko-egyptských vztahů na poli vědy a kultury. Kromě menších výstav z českých sbírek neměla dosud česká veřejnost možnost seznámit se tváří v tvář s kulturním odkazem staroegyptské civilizace. Umístění výstavy do jedinečných prostor Jízdárny Pražského hradu poskytuje exponátům bezpečné prostředí a autorům možnost co nejlépe ztvárnit výše navrhovaný cyklicky se uzavírající příběh egyptského státu.

Praha 9. 2. 2010

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK