Tisková zpráva – Návštěva generálního ředitele ALECSO, dr. Mongi Bousniny v Praze, 5. – 10. 2. 2006

9. února 2006

Pan Mongi Bousnina, generální ředitel ALECSO (Organizace Ligy arabských států pro vzdělání, kultruru a vědu) přijel do Prahy jako host Filozofické fakulty UK. Hlavním cílem jeho návštěvy bylo podepsání Dohody o vzájemné spolupráci mezi ALECSO a FF UK, zastoupené děkanem Michalem Stehlíkem. Tato dohoda je významným dokumentem, který umožňuje intenzivní rozvoj spolupráce ve všech oblastech společného zájmu. Oboru arabistika přináší řadu nových příležitostí týkajících se studijních pobytů ve vzdělávacích institucích organizace ALECSO, získávání publikací, účasti na konferencích a společných kulturních programech. Zároveň je potvrzením významu dosavadních kontaktů mezí ÚBVA a ALECSO. Podepsaný smluvní dokument tak otevírá novou etapu kulturních a vědeckých styků mezi Tuniskem a Českou republikou v oblasti vysokého školství. Podpisu byla přítomna paní doc. Olga Lomová, proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy, pan doc. Eduard Gombár, ředitel ÚBVA a dr. František Ondráš, zástupce ředitele ÚBVA.

Pan Mongi Bousnina rovněž navštívil Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK (ÚBVA), kde se setkal s pedagogy a studenty tohoto pracoviště. Seznámil se s jeho historií, odborným zaměřením jeho pracovníků a možnostmi uplatnění absolventů oborů arabistika a dějiny a kultura islámských zemí. Představil organizaci ALECSO i oblasti vzájemné spolupráce s ÚBVA. V historické aule Karolina přednesli posluchači oboru arabistika několik ukázek arabské poezie. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) uspořádala ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v prostorách Francouzského institutu v Praze veřejnou diskusi na téma „Euro-středomořský dialog: Jaké jsou možnosti hlubší spolupráce?“. Jejími účastníky vedle pana Mongi Bousnina byli i pan Christian Lequesne, ředitel CeFreS (Centre Francais de Recherche en Science Sociales) a Prof. Luboš Kropáček, přední český arabista působící na Univerzitě Karlově. Na závěr pražského pobytu 9. února byl pan Bousnina přijat Prof. M. Vernerem, předním českým egyptologem a bývalým ředitelem Českého egyptologického ústavu, jakož i rektorem UK, panem Prof. Václavem Hamplem. Oficiální návštěva byla zakončena přijetím u předsedy Poslanecké sněmovny PČR, pana Lubomíra Zaorálka.

Vypracoval dr. F. Ondráš

ALECSO (www.alecso.org.tn) je panarabskou organizací zabývající se podporou kulturních, školských a vědeckých styků. ALECSO představuje rovnocenného partnera organizaci UNESCO ve spolupráci na poli kultury, vzdělání a vědy. Společně organizují mnohostranná setkání na různých úrovních. ALECSO bylo založeno Ligou arabských států (LAS) v r. 1964. Vedle významného působení na půdě arabského školství a kulturní spolupráce například iniciovala ALECSO v roce 2002 Konferenci o euroarabském dialogu na půdě pařížského Institutu arabského světa (l´Institut du Monde arabe), které se účastnili arabští i evropští intelektuálové, političtí představitelé, zástupci světových i regionálních organizací, zvláště pak UNESCO a Rady Evropy. Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, založená v r. 1995 za účelem vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů a české i evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. Svou činností se Asociace postupně zařadila mezi přední nevládní subjekty v České republice ve svém oboru. Vědecké aktivity AMO jsou soustředěny ve Výzkumném centru, jež zpracovává analytické studie aktuálních mezinárodních problémů. AMO dále provozuje portály zaměřené na mezinárodní politiku www.amo.cz a www.visegrad.info.


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK