Tisková zpráva – Filozofická fakulta UK představí zachráněné knihy z fondu prof. Pekaře

Dne 26. března 2008 bude ve foyer Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prezentován projekt „Zachráněné knihy“, který probíhá na FF UK od roku 2006 pod vedením proděkana pro informační zdroje Alberta Kubišty. Projekt přibližuje postup při záchraně a zpřístupnění knih ze starého fondu Historického kabinetu FF UK. Fondu, který byl nejprve uložen v paláci Kinských na Staroměstské náměstí v Praze, poté byl převezen do archivního střediska Univerzity Karlovy v Lešeticích u Příbrami, kde zůstal bezmála dvě desítky let.

V roce 2006 byl vypracován projekt záchrany tohoto fondu, který spočíval v jeho převezení do vhodných prostor v Praze, následné katalogizaci a zpřístupnění veřejnosti. Partnerem celého projektu je Národní knihovna ČR, přičemž záchrana fondu by nebyla možná bez finanční pomoci Ministerstva kultury ČR a odborné pomoci ze strany Archivu hl. M. Prahy.

Fond čítající cca 18 000 svazků se skládá z několika hlavních částí, z nichž první tvoří knihovna historika a významné osobnosti univerzity prof. Josefa Pekaře, který svoji rozsáhlou a cennou knihovnu odkázal Filozofické fakultě. Knihovnu čítající více než 5500 svazků tvoří jak monografie, tak edice pramenů, bibliografie a v neposlední řadě staré tisky. Tento fond je zpracován a bude od 1. dubna 2008 zpřístupněn v Centrálním depozitáři NK v Hostivaři. Symbolicky tedy v měsíci oslav 660 let založení Univerzity Karlovy v Praze.

Další pozoruhodnou část fondu tvoří knihy ze seminářů Filozofické fakulty Německé univerzity. Tento fond obsahuje nejen „klasická“ historická díla, ale i díla spojená s nacistickým pojetím vědy, s problematikou rasového a národnostního výzkumu. Jakkoli nikoho nenapadne se těmito knihami zabývat z hlediska vědeckosti jejich obsahu, tvoří zajímavou sbírku pro studium výzkumu v období nacismu. Tato část se v současné době zpracovává a její přesné složení bude zřejmé až po úplné katalogizaci. Otevření tohoto fondu veřejnosti se předpokládá na jaře roku 2009. Poslední část fondu je značně heterogenní a je tvořena knihami, které získala Filozofická fakulta během 50. – 80. let 20. století.

Projektem záchrany a zpřístupnění těchto fondů se Filozofická fakulta UK v Praze snaží splatit více než dvacetiletý dluh a zároveň se přihlásit k odkazu prof. Josefa Pekaře.

  • PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. Děkan
  • Kontakt na vedení projektu: albert.kubista@ff.cuni.cz

Praha 26.3.2008


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK