Centrum dalšího vzdělávání FF UK má oficiální webové stránky

31. října 2006

Se začátkem nového akademického roku byly uvedeny do provozu nové oficiální webové stránky věnované kurzům a dalším aktivitám, které jsou na FF UK vrámci dalšího (celoživotního) vzdělávání nabízeny studentům i veřejnosti. Tyto stránky jsou součástí oficiální webové prezentace Filozofické fakulty a jsou přístupny na adresehttp://cdv.ff.cuni.cz/. Jejich cílem je prezentovat aktivity dalšího (celoživotního) vzdělávání na FF UK a sdružovat vsobě veškeré potřebné informace pro zájemce i stávající posluchače kurzů.

Stránky by měly zajistit informovanost veřejnosti o nabídce FF UK a tím zvýšit zájem veřejnosti o největší fakultu UK, potažmo i o Univerzitu Karlovu vPraze. Stránky by měly být vbudoucnosti začleněny do internetové prezentace Centra pro poradenství, poradenské služby a další vzdělávání FF U, sjehož vytvořením se počítá během několika následujících let.

Webová prezentace je věnována zejména pracujícím vprofesních oblastech zastoupených na FF UK, kteří hledají možnost získání dalšího vzdělání ve svém oboru nebo si chtějí zvýšit či rozšířit profesní kvalifikaci. Dále je určena uchazečům připravujícím se na přijímací řízení ke studiu na FF UK, absolventům FF UK a absolventům jiných vysokých škol, ale také stávajícím studentům fakulty a vneposlední řadě seniorům.

Hlavní náplní webových stránek jsou informace o kurzech celoživotního vzdělávání, ať se již jedná o kvalifikační a rekvalifikační kurzy, přípravné kurzy, kurzy realizované dle § 60 Zákona o vysokých školách , zájmové kurzy, jazykové kurzy pro studenty FF UK či kurzy konající se vrámci Univerzity třetího věku. Zájemci zde však najdou také informace o veřejných přednáškách konaných na půdě FF UK, kulturních akcích a dalších vzdělávacích příležitostech.

Na webových stránkách je zveřejněn “ Řád celoživotního vzdělávání FF UK“, kontaktní informace, rozvrh a ceník kurzů, klasický i elektronický formulář pro přihlášení zápis do kurzu a odkaz na relevantní dokumenty MŠMT ČR. Tvůrci při tvorbě grafické podoby prezentace pamatovali i na zajištění přístupnosti pro osoby se zdravotním omezením a seniory.

Iniciátorkou projektu prezentace dalšího vzdělávání na FF UK byla vedoucí Studijního oddělení FF UK JUDr. Jarmila Handzelová . Garantkou projekt uje Prof. PhDr. Jana Králová, CSc., proděkanka FF UK pro studium a řešitelka grantu MŠMT ČR „Informační a poradenské služby pro uchazeče a studenty FF UK“, zjehož zdrojů byla tvorba a údržba webové prezentace financována.

Práce na tvorbě, náplni a údržbě se vbřeznu 2006 ujali interní doktorandi Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK. Mgr. Roman Chýla vytvořil webovou prezentaci po technické stránce a Mgr. Blanka Vorlíčková je tvůrkyně a správkyně obsahové náplně.

 

Další vzdělávání (nazývané také vzdělání „celoživotní“) je oblastí, která je nedílnou součástí vysokého školství vČeské republice. Zajišťuje především postgraduální vzdělávání občanům pracujícím vurčité profesi, zhodnocuje jejich růst díky kvalifikačním a rekvalifikačním kurzům a hraje tak nenahraditelnou roli v systémuvzdělávání. Je určeno však také studentům, pro přípravu kpřijímacím zkouškám na vysoké školy a krozšíření možností studia, veřejnosti potom nabízí pestrou škálu možností, jak se dozvědět něco nového.

 

Mgr. Blanka Vorlíčková

Centrum dalšího vzdělávání

tel. 221 619 228

e-mail: blanka.vorlickova@ff.cuni.cz

URL: http://cdv.ff.cuni.cz/


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK