090128

Usnesení Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přijala na svém zasedání 15. 1. 2009 usnesení, které adresovala mimo jiné i ministru školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeji Liškovi, v němž varuje před dlouhodobým podceňováním humanitních oborů a vyzývá k řešení této situace.

Usnesení Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FF UK) na svém zasedání dne 15. ledna 2009 projednávala otázku finančního zajištění vědeckých projektů v dalších letech a s tím spjatý problém financování jak Filozofické fakulty, tak i celého humanitního segmentu českého vysokého školství, jehož představitelé jsou ve vědecké radě FF UK zastoupeni. Historická úloha a význam Univerzity Karlovy nám ukládají povinnost, abychom se vyjadřovali k otázkám vzdělanosti a kultury v naší zemi, která v minulém století prošla těžkým obdobím devalvace těchto hodnot. Podcenění situace humanitních oborů vede do budoucna jednoznačně k pokračování a prohlubování této devalvace.

Vědecká rada FF UK s politováním musí konstatovat, že přes veškeré proklamace politické reprezentace o podpoře vzdělání je celá tato část českého vysokého školství katastrofálně podfinancována. Tato situace podvazuje nejen vědecký výzkum, ale i zajištění výuky. Dlouhodobé finanční nedocenění akademických pracovníků způsobené tímto stavem má nežádoucí důsledky v personálním obsazení jednotlivých pracovišť a způsobuje těžké problémy v akreditačním a reakreditačním řízení.

Financování fakult humanitního zaměření je hluboko pod evropským standardem a dokonce hluboko pod úrovní, která by vycházela ze srovnání HDP valné většiny zemí Evropské unie. Tento stav má dlouhodobé devastující následky.

Obracíme se proto na Vás s naléhavou výzvou, aby se tato kritická situace stala neodkladně předmětem jednání a aby byla co nejdříve činěna významná opatření vedoucí k nápravě. Vědecká rada FF UK je připravena aktivně vstoupit do tohoto procesu a definovat alternativy řešení situace.

Seznam přítomných členů VR FF UK

prof. PhDr. Marie Bláhová, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Václav Bok, DrSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. – Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky

prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze

doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. – Západočeská univerzita v Plzni

doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. – Filosofický ústav Akademie věd České republiky

prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. – Masarykova univerzity v Brně

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – Slezská univerzita v Opavě

prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

doc. Dr. Ing. Jana Klečková – Západočeská univerzita v Plzni

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze

Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Jana Králová, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. – Masarykova univerzity v Brně

prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – Masarykova univerzity v Brně, děkan Filozofické fakulty

prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze

doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. – Historický ústav Akademie věd České republiky

prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Ing. Jan Royt – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze

doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, děkan Filozofické fakulty

doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. – Masarykův ústav Akademie věd České republiky

doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. – Univerzita Karlova v Praze

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. – Univerzita Pardubice, děkan Filozofické fakulty

Praha 28. 1. 2009

pr@ff.cuni.cz


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK